PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Straty wojenneOn lineMarlstoneKoronawirus

Bilety / Bilety grupowe


Grupy – cennikBilety grupowe

z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem
(ilość audioprzewodników jest ograniczona)
 

Turyści odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku mają możliwość zwiedzenia z przewodnikiem w języku: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim (francuskim, czeskim i ukraińskim w miarę dostępności) oraz z audioprzewodnikiem w języku: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim  a osoby nie słyszące w polskim języku migowym.

Liczebność grupy wchodzącej do zamku z jednym przewodnikiem nie może przekraczać 40 osób. Liczniejsze grupy muszą się podzielić na mniejsze i wykupić dodatkową usługę przewodnicką. 

Rezerwacje grupowe przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres rezerwacja@zamek.malbork.pl 

 

01.10.2019 - 30.04.2020
w języku polskim i obcym:
Obowiązuje opłata przewodnicka dla grup do 40 osób – 250 PLN, audioprzewodnik – 8 PLN / os.
 Typ biletu
 Pełna cena

Obniżona cena

13:15-14:00
Bilet normalny
37 PLN / os.
27 PLN / os.
Bilet ulgowy
27 PLN / os.
17 PLN / os.
Bilet szkolny
11 PLN / os.
6 PLN / os.

 

01.05.2020

w języku polskim i obcym:
Obowiązuje opłata przewodnicka dla grup do 40 osób – 250 PLN, audioprzewodnik – 10 PLN / os.

Typ biletu Pełna cena

Obniżona cena

17.15 - 18.00

Bilet normalny 37 PLN / os. 27 PLN / os.
Bilet ulgowy 27 PLN / os. 17 PLN / os.
Bilet szkolny 11 PLN / os. 6 PLN / os.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów.

 

 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.