PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Edukacja muzealna onlineOn lineMarlstoneStraty wojenne

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

Informacje ogólne:

1. Niniejszy regulamin zwiedzania określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1 oraz jego oddziałów Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie.

2. Muzeumjest otwarte dla zwiedzających przez cały rok.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, w tym godziny otwarcia ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów, są dostępne na naszych stronach internetowych www.zamek.malbork.pli w kasach biletowych.

4. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa Muzeum Zamkowe można zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem.

5. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

6. Warunkiem rozpoczęcia zwiedzania jest okazanie ważnego biletu wstępu , który zostanie zeskanowany w bramie wejściowej do Zamku.

7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego prosimy okazywać w kasach przed jego zakupem.

8. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. W tym dniu nie pobieramy opłat za bilety, a jedynie za usługę przewodnicką lub audioprzewodnik

( ceny dostępne na naszych stronach www.zamek.malbork.pl – „ zwiedzanie w poniedziałki”).

 

Zasady zwiedzania:

1. Na terenie Muzeum prosimy stosować się do uwag i poleceń przewodników, pracowników służb ochrony i pracowników merytorycznychMuzeum.

2. Na terenie ekspozycji stałej, obszarze wystaw czasowych oraz terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:

wnoszenia broni palnej

wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów

wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków

wprowadzania i wnoszenia zwierząt ( z wyjątkiem psa przewodnika)

palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych

jedzenie i picia z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych

zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz

wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia.

3. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

5. Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczycieli/opiekunów.

6. Na 10-dzieci jeden opiekun ma wstęp nieodpłatnie. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie dyscypliny w grupie oraz za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież pozostające pod ich opieką.

7. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających oraz zachowujące się w sposób , który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócają porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą zostać poproszone o opuszczenie Muzeum.

8. Plecaki, walizki, duże torby, kije i inne niebezpieczne narzędzia, mogące zagrażać zwiedzającym i eksponatom należy pozostawić w przechowalni bagażu, znajdujących się w budynku kas biletowych.

9. Za zagubiony klucz do szafki bagażowej Muzeum pobiera opłatę w wysokości 10 zł.

10.Na wystawach obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej i statywów.

11.W związku z trwającymi w różnych okresach pracami konserwatorskimi, Dyrektor Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian tras zwiedzania oraz częściowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal, wystaw oraz terenów zamkowych.

12.Czas zwiedzania Zamku trwa ok. 3,5 godziny. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona na zwiedzanie przed zamknięciem Muzeum, nie stanowi podstawy do reklamacji z powodu ograniczenia możliwości dostępności do niektórych wystaw i ekspozycji.

 

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum, pisemnie na drukach dostępnych w kasach Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@zamek.malbork.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.