PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Otwarcie wystawStraty wojenneXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoKonferencja bibliotekarzy

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

 

                                    TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.

 1. Od dnia 19 czerwca 2020 r. do odwołania Muzeum jest otwarte w godz. 9. 00-20.30.
 2. W godzinach 9.00 -19.00  od wtorku do niedzieli ruch turystyczny będzie odbywał się pełną trasą zwiedzania obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe (Wielki Refektarz, Pałac Wielkich Mistrzów, infirmeria, piec  hypokaustum wystawy bursztynu, oręża europejskiego i broni orientalnej, wystawa rzeźby gotyckiej, wystawa tapiserii i pasów kontuszowych, kościół Najświętszej Panny Marii, refektarz konwentu, kuchnia, kapitularz, cela więzienna, izby dostojników zakonnych, klasztorna świetlica i wieża sanitarno-obronna Gdanisko). Ostatnie wejście na trasę o godz. 17.00.
 3. Od godziny 17.15 do godz. 20.30 od wtorku do niedzieli ruch turystyczny będzie się odbywał trasą „zieloną” prowadzącą przez tereny Muzeum Zamkowego w Malborku (przedzamcze, tarasy Zamku Wysokiego z Kaplicą Św. Anny, cmentarzem konwentualnym i ogrodem wielkiego mistrza, dziedzińce Zamku Średniego i Zamku Wysokiego, fosę głęboką oraz międzymurze). Ostatnie wejście na trasę o godz. 19.30
 4. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania z audio przewodnikiem. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik. W poniedziałki dostępna jest wyłącznie trasa „zielona” w godz. 9.00-20.30. Ostatnie wejście na trasę o  godz. 19.30.

         5. Ze względów bezpieczeństwa, Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audio

              przewodnikiem.

         6.  Orientacyjny czas zwiedzania:

 1. pełna trasa zwiedzania około 3 godzin
 2. trasa zielona około 1 godziny  

        7.  Teren zamku i wystawy są  chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym,

              w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia - administratorem danych

              osobowych  Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

8.  Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej 

      www.zamek.malbork.pl  oraz w kasach Muzeum.

        9.  Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych, biletomatach oraz online. Na każdą

             godzinę zwiedzania sprzedawana jest ograniczona ilość  300 szt. biletów. Uprzejmie

      prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.

      10.  Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi

              przed zakupem biletów.

      11.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.

      12.  Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.

      13.  Obowiązuje zachowanie bezpiecznych, dwumetrowych odstępów pomiędzy

      zwiedzającymi. Na trasie zwiedzania nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa w

      przestrzeni otwartej, jeżeli zachowany jest dystans między osobami zwiedzającymi.  

      Obowiązek ten dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi ruchu   

      turystycznego.

      14.  Na salach wystawowych oraz innej zamkniętej przestrzeni nadal obowiązuje

      zasłanianie ust i nosa.

      15.  Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk  umieszczonych przez

      organizatora na trasie zwiedzania.

       16.  Na wystawach stałych i czasowych Muzeum Zamkowego w Malborku zwiedzający  

               mają  prawo wykonywania fotografii i filmów amatorskich, pamiątkowych - bez użycia

               lamp  błyskowych, statywów oraz tzw. selfie-sticków.

      17.  W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez

      pracowników służb ochrony i dyżurnych pracowników Muzeum.

      18.  W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:

     a)  dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych

      b)  wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki

            i inne  zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego

            zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu

      c)   wnoszenia broni palnej

      d)   wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów

      e)   wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm

           (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum  uprawnione do tego służby mają prawo

            skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)

      f)   wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)

      g)  palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych

      h)  jedzenia i picia  we wnętrzach i na wystawach

      i)   zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

      j)   śmiecenie na terenach zamkowych.

 19. Na terenie Muzeum, przy  bramie głównej, znajduje się przechowalnia  wózków

        dziecięcych.

 20. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby

        dorosłej.

 21. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do

        niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności

        ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

22.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, Muzeum należy

        zwiedzać w odpowiednim obuwiu.

23.  Wystawy na Zamku są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach

        bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia - administratorem danych osobowych

        Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

24. Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób  

       i mienia, ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób

       nieprzestrzegających zasad zwiedzania wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku
25. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni

       okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na

       stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl

26. Przechowalnia dla zwierząt zostaje uruchomiona z dniem 1 lipca 2020r. Regulamin

       korzystania  z przechowalni na stronie  www.zamek.malbork.pl

27. W przypadku stwierdzenia  zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19,

       Dyrektor  Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do

       natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstępu do Muzeum w

       tym  terminie otrzymają pełny zwrot kosztów  pisząc na adres :

       techline@zamek.malbork.pl

 

Postanowienia końcowe :

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl

     i  w  kasach Muzeum.

2.  Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

3.  Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin

     zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum  

     www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.

4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz

     obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą

     elektroniczną  na adres e-mail:

     sekretariat@zamek.malbork.pl   oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl

5. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i

     podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie on-line lub   

     dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca  2020 r. aż do odwołania.


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.