200 lat konserwacji
Daty i godziny otwarciaCennikPrzed wizytąKto jest kimKomisja Zakupu MuzealiówOśrodek Konferencyjny KARWANPraca/staże/praktykiZamówienia PubliczneFundusze zewnętrzneNasi PartnerzyPress RoomPomoc
Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów Zespołu Zamkowego w Malborku
A A A Drukuj

    

 

Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów
Zespołu Zamkowego w Malborku
 
projekt o wartości 15,3 mln złotych ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w ramach osi priorytetowej 6 – Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe – działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe.
 
Lider projektu: Muzeum Zamkowe w Malborku
Partner projektu: Urząd Miasta Malborka
 
Projekt ten obejmuje wykonanie prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich na obiektach zabudowy tzw. Wału Plauena (w tym konserwacja i odtworzenie Zespołu Bramy Nowej, konserwacja wewnętrznego odcinka murów, prace budowlane i konserwatorskie na murze z bastejami), wykonanie prac związanych z reorganizacja komunikacji we wschodniej części Zamku oraz stworzenie infrastruktury dla organizacji widowisk, w tym wybudowanie widowni wraz z niezbędną infrastrukturą na wschodnim brzegu Kanału Juranda.
 
Brama Nowa stanowi historyczne wejście do Zamku, wykorzystywane za czasów Krzyżaków. W chwili obecnej cały ruch turystyczny odbywa się za pośrednictwem Bramy Głównej gdzie ulokowana jest kasa biletowa. W sezonie często tworzą się kolejki turystów chętnych do zwiedzania Zamku, a ich powstawanie wynika z istnienia tylko jednego punktu dostępowego do Zamku. Opisywany wariant Projektu zakłada utworzenie drugiej kasy biletowej w obrębie Bramy Nowej, co usprawni ruch i zwiększy dostępność obiektu w sezonie. Sama odbudowa zespołu Bramy Nowej oraz pozostałej zabudowy wpłynie zdecydowanie korzystnie na ofertę Muzeum.
 
Zakładane prace na Wale Plauena powiększą teren Muzeum zwiększając tym samym obecną objętość Zamku i przywracając mu oryginalne rozmiary na tym odcinku. Turystom udostępniona zostanie obecnie niedemonstrowana wschodnia panorama Zamku.
 
Po przeciwnej do Zamku stronie kanału Juranda powstaną trybuny dla widzów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i rekonstrukcjach historycznych. Trybuny będą posiadały łączną pojemność 5 340 miejsc. Pierwsza część, obejmująca 2 880 miejsc, wykonana zostanie z żelbetu, będzie mogła być wykorzystana w trybie całorocznym. Oprócz stałej części trybun, powstanie także część ruchoma, zapewniająca miejsca dla 2 460 widzów.
 
Koncepcja mobilnych trybun wymagać będzie remontu ulicy Parkowej na odcinku od skrzyżowania do wiaduktu kolejowego. W czasie, gdy będą rozstawione trybuny ruchome, ulica ta nabierze charakteru bulwaru.
 
Zostanie wykonana rekonstrukcja dwóch zabytkowych mostów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz analogii z podobnymi obiektami w Zespole Zamkowym w Malborku.
 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności oaz atrakcyjności turystycznej Zamku. Wykonane trybuny umożliwią wykorzystanie potencjału kulturowego obiektu, stwarzając miejsce dogodne do organizacji imprez kulturalnych dla turystów oraz lokalnej społeczności.
 
Planowana inwestycja będzie realizowana w Malborku, na wschodnich terenach Zespołu Zamkowego, we wschodniej części Przedzamcza. Projekt obejmuje, ze strony MZM, tereny Wału Plauena, ograniczone ulicami Piastowską i Starościńską, oraz Kanałem Juranda i torami kolejowymi. Na poniższej rycinie zaznaczono obszar objęty inwestycją po stronie Zamku.
 
Obszar, na którym Miasto Malbork zamierza budować widownię położony jest natomiast vis a vis, na skarpie położonej po drugiej stronie kanału Juranda (na planie powyższej rycinie nazwany Kanałem Młynówki). Poniższe wizualizacje prezentują projektowany wygląd trybun, jak również ich umiejscowienie względem zamku.
 
Partnerzy Projektu zamierzają zagospodarować teren, zwany Wałem Plauena organizując na nim plac na użytek imprez masowych i poddać konserwacji bądź restauracji istniejące tam ruiny. W ramach Projektu pracami objęte zostaną następujące obiekty:
► Wewnętrzny odcinek murów
Zespół Bramy Nowej
Brama Snycerska
Mur z bastejami
Filary kolejki wąskotorowej.
 
W ramach Projektu planowana jest również reorganizacja komunikacji, w ramach której planowana jest:
Likwidacja parkingu przy ulicy Piastowskiej (pow. 0,3 ha) wraz z zagospodarowaniem terenu na punkt zbiorczy i organizacyjny dla turystów. Planuje się nadanie placowi dodatkowej funkcji edukacyjnej - elementy nawierzchni tworzyć będą mapę państwa zakonnego,
Wytyczenie nowego, alternatywnego, a jednocześnie historycznego wejścia na Zamek z wykorzystaniem odtworzonej komunikacji pieszej po Wale Plauena,
zamkniecie dla ruchu autokarowego i samochodowego ulic Piastowskiej i Starościńskiej.

W ramach Projektu planuje się wykonanie następujących prac:

1) Zagospodarowanie terenów Wału Plauena z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjne w tym:
uporządkowanie zieleni,
posadowienie obiektów małej architektury,
wytyczenie ciągów pieszych wraz z uporządkowaniem istniejącej brukowanej drogi na Wale,
zakup i instalacja oświetlenia, iluminacja
zewnętrznego pasa fortyfikacji wschodniego ciągu Przedzamcza, zagospodarowanie placu na użytek imprez masowych
2) Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich i nadanie odpowiednich funkcji następującym obiektom:
Zespół Bramy Nowej – konserwacja 4 odcinków murów (łączna powierzchnia 1495 m2), odbudowa barbakanu i baszty okrągłej z adaptacja pomieszczeń na cele muzealne użytkowe (powierzchnia elewacji 817 m2, powierzchnia użytkowa 150,6m2). Na dziedzińcu barbakanu budowa nowego budynku kas biletowych (pow. 40m2), wraz z konieczna infrastruktura (instalacje grzewcze, elektryczne, teletechniczne, sanitarne). Odbudowa nieistniejącego obecnie zwodzonego mostu;
Mur z bastejami – konserwacja murów (łączna powierzchnia 1067 m2), rekonstrukcja bastei I i II, odbudowa Bastei Rycerskiej wraz z adaptacją wnętrza (powierzchnia użytkowa 136,4 m2) na cele zaplecza technicznego dla widowisk organizowanych u podnóża tego odcinka murów;
Rozebranie filaru betonowego kolejki wąskotorowej położonego na Wale Plauena oraz konserwacja trzech filarów ceglanych (powierzchnia 320 m2);
Brama Snycerska – konserwacja wnętrza przejazdu bramnego (powierzchnia 75 m2), odbudowa nieistniejącego obecnie zwodzonego mostu, budowa wartowni (7,5 m2)
Wewnętrzny odcinek murów – prace konserwatorskie ceglanego lica (powierzchnia 1335m2)
 
3) Budowa widowni na wschodnim brzegu Kanału Juranda, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
budowa trybun stałych na 2 880 miejsc – roboty ziemne, prefabrykowane konstrukcje żelbetowe, stalowe wsporniki i balustrady, drewniane siedziska
dostawa i montaż trybun mobilnych na 2460 miejsc i sceny wraz z zadaszeniem
roboty sieciowe – rozbudowa sieci elektrycznych SN i NN oraz budowa sieci teletechnicznych – 900m, kanały z przepustami i studzienkami, trafostacja kontenerowa, przebudowa sieci deszczowej z osadnikami, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze studniami i licznikami
korekta zieleni – wycięcie drzew i krzewów – ok.77 szt., zasadzenia młodych drzew i krzewów – ok.620 szt.,
obsianie skarp trawa w ziemi urodzajnej – ok. 1.200m2
zakup telebimu z nagłośnieniem
zakup sceny moblinej
4) Reorganizacja komunikacji we wschodniej części Zamku:
likwidacja parkingu przy ulicy Piastowskiej (pow. 0,3 ha) wraz z zagospodarowaniem terenu na punkt zbiorczy i organizacyjny dla turystów – elementy nawierzchni tworzyć będą mapę państwa zakonnego
wytyczenie nowego, alternatywnego, a jednocześnie historycznego wejścia na Zamek z wykorzystaniem w/w komunikacji pieszej po Wale Plauena, odbudowanych mostów i nowego budynku kas
zamkniecie dla ruchu autokarowego i samochodowego ulicy Starościńskiej
 
Prace prowadzone na Wale Plauena to przede wszystkim roboty budowlane i konserwatorskie o wysokim skomplikowaniu technologicznym i specjalistycznych środkach:
1. konserwacja muru ceglanego (głównie prace elewacyjne) – prowadzona z wykorzystaniem technologii i środków konserwatorskich renomowanych firm, takich jak Tubag, Remmers; uzupełnienia ubytków za pomocą zamawianego indywidualnie materiału ceramicznego odpowiadającego konserwowanej partii ściany;
2. konserwacja kamienia – prowadzona z zastosowaniem technologii omówionej przy okazji konserwacji muru ceglanego przy użyciu środków konserwatorskich stosowanych w konserwacji kamienia;
3. pokrycie dachowe – dachówka wykonana na indywidualne zamówienie, odpowiadająca wymiarami tradycyjnemu materiałowi pokryciowemu używanemu w Malborku; stosuje się glazurowane mniszki w kolorze brązu oraz patynowane mnichy układane metodą na sucho tj. przy pomocy kotew ze stali nierdzewnej, bez użycia zaprawy;
4. stolarka drzwiowa i okienna – zostanie wykonana rekonstrukcja brakujących elementów na podstawie zachowanych śladów, dokumentacji archiwalnej lub analogii z podobnymi elementami w Zespole Zamkowym w Malborku, do prac zostanie użyte wysezonowane drewno o odpowiednim gatunku;
5. warstwy podkładowe pod posadzki wewnątrz pomieszczeń – typowe prace posadzkarskie, jednak ze względu na zabytkowy charakter obiektów będą wykonywane z zapraw o parametrach nieagresywnych dla otoczenia;
6. posadzki – nowe posadzki będą wykonane z cegły lub płytek ceramicznych o odpowiednich wymiarach, kolorystyce oraz specjalnie dobranych parametrach technicznych z uwagi na funkcję użytkową wnętrz;
7. mosty – zostanie wykonana rekonstrukcja obydwu mostów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz analogii z podobnymi obiektami w Zespole Zamkowym w Malborku, do prac konstrukcyjnych zostanie użyte wysezonowane drewno iglaste, do pokrycia dachów – gont dębowy lub iglasty;
8. roboty ziemne – prowadzone metodami tradycyjnymi ze względu na zabytkowy charakter założenia zamkowego, przy stałym nadzorze konserwatorskim i archeologicznym;
9. roboty drogowe – prowadzone metodami tradycyjnymi ze względu na zabytkowy charakter założenia zamkowego, ciągi komunikacyjne zostaną wyłożone kostką brukową odpowiednio zróżnicowaną w kształcie i kolorze.
 
Wszystkie prace ziemne, wykonywane w ramach robót na Wale Plauena, będą się odbywać pod nadzorem prowadzonym przez Pracownie Archeologiczna Muzeum Zamkowego w Malborku.
 

Tytuł projektu:

Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku

 
 
 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”.
 
Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe.
 
Cel projektu:
Wykonanie prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich na obiektach zabudowy tzw. Wału Plauena, wykonanie prac związanych z reorganizacja komunikacji we wschodniej części Zamku oraz stworzenie infrastruktury dla organizacji widowisk, w tym wybudowanie widowni wraz z niezbędną infrastrukturą na wschodnim brzegu Kanału Juranda.
 
Lider projektu: Muzeum Zamkowe w Malborku
 
Partnerzy projektu: Gmina Miejska Malbork
 
Budżet całkowity projektu: 15 264 755,38 zł; wysokość dotacji – 10 351 191,82 zł; wkład własny – 4 913 563,56 zł;
 
Budżet Gminy Miejskiej Malbork: 5 118 088,00 zł; wysokość dotacji – 3 838 566,00 zł (75%); wkład własny  – 1 279 522,00 zł (30%);
 
Zakres zadania Urzędu Miasta Malborka zawiera:
 
wykonanie prac projektowych oraz zatrudnienie inżyniera kontraktu;
budowę widowni zlokalizowanej na wschodniej skarpie Młynówki. Planuje się podział widowni na część stałą oraz mobilną;
budowę sceny z zadaszeniem i zakup telebimu;
wykonanie korekty zieleni.
 
Działania zaplanowane w projekcie:
 
1) Zagospodarowanie terenów Wału Plauena z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjne w tym:
uporządkowanie zieleni,
posadowienie obiektów małej architektury,
wytyczenie ciągów pieszych wraz z uporządkowaniem istniejącej brukowanej drogi na Wale,
zakup i instalacja oświetlenia, iluminacja
zewnętrznego pasa fortyfikacji wschodniego ciągu Przedzamcza, zagospodarowanie placu na użytek imprez masowych
 
2) Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich i nadanie odpowiednich funkcji następującym obiektom:
Zespół Bramy Nowej – konserwacja 4 odcinków murów (łączna powierzchnia 1495 m2), odbudowa barbakanu i baszty okrągłej z adaptacja pomieszczeń na cele muzealne użytkowe (powierzchnia elewacji 817 m2, powierzchnia użytkowa 150,6m2). Na dziedzińcu barbakanu budowa nowego budynku kas biletowych (pow. 40m2), wraz z konieczna infrastruktura (instalacje grzewcze, elektryczne, teletechniczne, sanitarne). Odbudowa nieistniejącego obecnie zwodzonego mostu;
Mur z bastejami – konserwacja murów (łączna powierzchnia 1067 m2), rekonstrukcja bastei I i II, odbudowa Bastei Rycerskiej wraz z adaptacją wnętrza (powierzchnia użytkowa 136,4 m2) na cele zaplecza technicznego dla widowisk organizowanych u podnóża tego odcinka murów;
Rozebranie filaru betonowego kolejki wąskotorowej położonego na Wale Plauena oraz konserwacja trzech filarów ceglanych (powierzchnia 320 m2);
Brama Snycerska – konserwacja wnętrza przejazdu bramnego (powierzchnia 75 m2), odbudowa nieistniejącego obecnie zwodzonego mostu, budowa wartowni (7,5 m2)
Wewnętrzny odcinek murów – prace konserwatorskie ceglanego lica (powierzchnia 1335m2)
 
3) Budowa widowni na wschodnim brzegu Kanału Juranda, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
budowa trybun stałych na 2 880 miejsc – roboty ziemne, prefabrykowane konstrukcje żelbetowe, stalowe wsporniki i balustrady, drewniane siedziska
dostawa i montaż trybun mobilnych na 2160 miejsc (+300 miejsc dla VIP-ów) i sceny wraz z zadaszeniem
roboty sieciowe – rozbudowa sieci elektrycznych SN i NN oraz budowa sieci teletechnicznych – 900m, kanały z przepustami i studzienkami, mała stacja kontenerowa, przebudowa sieci deszczowej z osadnikami – 350m, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze studniami i licznikami
roboty drogowe – rozbiórka chodnika i jedni, chodniki z kostki betonowej na podsypce – 750 m2, jezdnia z kostki betonowej na podłożu – 1380 m2,
korekta zieleni – wycięcie drzew i krzewów – ok.77 szt., zasadzenia młodych drzew i krzewów – ok.620 szt.,
obsianie skarp trawa w ziemi urodzajnej – ok. 1.200m2
zakup telebimu
 
4) Reorganizacja komunikacji we wschodniej części Zamku:
likwidacja parkingu przy ulicy Piastowskiej (pow. 0,3 ha) wraz z zagospodarowaniem terenu na punkt zbiorczy i organizacyjny dla turystów – elementy nawierzchni tworzyć będą mapę państwa zakonnego
wytyczenie nowego, alternatywnego, a jednocześnie historycznego wejścia na Zamek z wykorzystaniem w/w komunikacji pieszej po Wale Plauena, odbudowanych mostów i nowego budynku kas
zamkniecie dla ruchu autokarowego i samochodowego ulicy Starościńskiej