PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Międzynarodowy Festiwal GOSPEL na Zamku w Malborku, 8 sierpnia godz. 18.00Nowa wystawa "Wiatr od morza". Już od 14 czerwca w Muzeum Zamkowym.Nocne ZwiedzanieAplikacja mobilna
05-09-2018

Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (05.09.2018r.)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia/sprawy: DGI/ZDK1/2018; data zamieszczenia: 05.09.2018 r.

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

ZAMAWIAJĄCY:

I.1) Nazwa i adres: Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 MALBORK

I.2) Rodzaj Zamawiającego: państwowa instytucja kultury.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

zakup-dostawa obiektów do zbiorów MZM - kolekcji Militariów tj. Napierśnik, I poł. XVIII w. oraz Szyszak husarski, XVII/XVIII w.

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

Kategoria: gromadzenie zbiorów

III. PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami) oraz §16 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej w Muzeum Zamkowym w Malborku.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W dniu 5 września 2018 r. podpisano umowę kupna-sprzedaży z obywatelem Polski, który zastrzegł, że nie wyraża zgody na upublicznienie swoich danych osobowych na stronie podmiotowej Zamawiającego Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyrektor

Muzeum Zamkowego w Malborku

dr hab. Janusz Trupinda

Ogłoszenie zamieszczono: na BIP i www.zamek.malbork.pl

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.