PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Straty wojenneOśrodek konferencyjny KARWAN " Mądrość zbudowała sobie dom... " Państwo krzyżackie w PrusachAplikacja mobilna
05-02-2018

Zamówienia publiczne / Usługa ochrony obiektów i budynków historycznych Muzeum Zamkowego w Malborku, oddziału Muzeum w Kwidzynie oraz oddziału Muzeum w Sztumie.

Usługa ochrony obiektów i budynków historycznych Muzeum Zamkowego w Malborku, oddziału Muzeum w Kwidzynie oraz oddziału  Muzeum  w Sztumie.

Znak sprawy ZP.2611.3.2018.bm
Przedmiot zamówienia: usługa

Znak sprawy ZP.2611.3.2018.bm
Przedmiot zamówienia: usługa
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp
Ogłaszający: Muzeum Zamkowe w Malborku
Województwo: Pomorskie
Data publikacji od: 2018-02-05
Termin składania ofert: 2018-02-21
Dokumenty do pobrania:
Pełna treść Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Załączniki wersja edytowalna (doc)
 
Data publikacji 2018-02-05  strona podmiotowa BIP

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.