PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online

Biblioteka / Zbiory specjalne

Biblioteka posiada w swoich zbiorach rękopisy i starodruki o tematyce związanej z Malborkiem i zamkiem, historią Pomorza, historią zakonu krzyżackiego, architekturą obronną, sztuką fortyfikacji, militariami, rzemiosłem artystycznym. Również wszelkie rękopisy i starodruki proweniencji malborskiej.

 

RĘKOPISY


Duns, Joannes Scotus

Super quarto libro sententiarum…
(połowa wieku XV)
Najstarszy egzemplarz ze zbiorów Biblioteki

Das grosse Aemterbuch des dutschen Ordens Orginal im Archiv zu Königsberg i/Pr.
Abschrift von Dr phil. Dr. Bönk
Abschrift „Controlle von Archivrath Dr Ioachim in der Zeit vom Januar bis October 1896“
Königsberg
  
Sembrzycki, Johannes
Die Marienburg unter polnischer Herrschaft
Marienburg, 1889
 
 
STARE DRUKI
 

 
Hennenberger, Casparus
Ercklerung der Preüssischen grössern Landtaffel oder Mappen. Acc.: Der See Ströme und Flüsser Namen, welche in der Preuschen Mappen Verzeichnet sind, unnd wie solche auff fuergehende, weis leichtlich zu finden sein, Koenigsberg, bey Georgen Osterberger, 1595
Na stronie 266 znajduje się widok Malborka od strony zachodniej, najstarsze graficzne przedstawienie zamku i sąsiadującego z nim miasta
 
 
  
Sobieski, Iacobo (Iacobus)
Commentariorum Chotinensis belli libri tres
Dantisci, sumptibus Georgii Försteri, 1646
Starodruk proweniencji malborskiej, znajdował się niegdyś w zbiorach wojewody pomorskiego i starosty malborskiego Gerarda Dönhoffa (1589-1648),(wewnątrz jego podpis)
 
 
 
Hartknoch Christophorus
Alt und Neues Preussen oder preussischen Historien zwey Theile
Franckfurt und Leipzig, In Verlegung Martin Hallervorden, dructe Johann Andreae, 1684
 
 
  
Puffendorf Samuel
De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentatiorum libri septem elegantissimus tabulis aeneis exornati cum triplici indice. (Nürnberg, 1696)
Zawiera plany i mapy Malborka z czasów wojen polsko-szwedzkich autorstwa Erika Dahlberga
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.