PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne

Bilety / Wieża - oferta chwilowo niedostępna!!!

OFERTA NIEDOSTĘPNA DO ODWOŁANIA!!!

 

Wieża widokowa

 

Zobacz wspaniałe widoki z zamkowej wieży.

Wejścia odbywają się tylko w sezonie letnim (od. 01.05 do 30.09)

W poniedziałki w godz. 10-19,

w pozostałe dni w godz. 11-19.

Bilety dodatkowo płatne w kasie przy wejściu na wieżę.

Ostatnie wejście na wieżę o godz. 18.30

 

 Bilet Normalny -  8 zł

 Bilet Ulgowy -  6 zł

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WIEŻY

1. Zwiedzanie wieży odbywa się codziennie w godzinach od 11.00 - 18.30

2. Wejœcie na wieżę dozwolone jest wyłącznie w towarzystwie przewodnika, w grupach nie większych niż 20 osób.

3. Czas zwiedzania około 30 minut.

4. Zobowiązuje się zwiedzających do zachowania szczególnej ostrożnoœci oraz do stosowania się do następujących przepisów: - œcisłego stosowania się do poleceń przewodnika, - przestrzegania ruchu prawostronnego, zwłaszcza przy wejœciu schodami na wieżę, - œcisłego stosowania się do informacji na tablicach ostrzegawczych.

5. Dorosłych opiekunów dzieci i młodzieży zobowiązuje się do sprawowania szczególnego dozoru w zakresie bezpieczeństwa w trakcie zwiedzania wieży. Muzeum zamkowe w Malborku zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialnoœci prawnej za wypadki będące następstwem naruszenia powyższych zasad obowiązujących przy zwiedzaniu wieży.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.