PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt rzezba czeskaJesteśmy z Wami! Zapraszamy do zwiedzania od 1 lutego 2021XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Regulamin zwiedzania

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.


1. Muzeum jest otwarte cały tydzień w godz. 9.00 – 16.00.
2. Od 01.02.2021 do odwołania w godzinach 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 13.30) od wtorku do niedzieli ruch turystyczny będzie odbywał się trasą specjalną obejmującą tereny zamkowe (Wały von Plauena, tereny Przedzamcza, Brama Główna, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplica grzebalna Wielkich Mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów,  wieża wartownicza, fosy, fosa kryta, przejście pod Gdaniskiem i Międzymurze Zachodnie) oraz wybrane wnętrza historyczno-wystawowe (Kościół Najświętszej Panny Marii, kapitularz, dormitoria i wieża sanitarno-obronna Gdanisko).
3. Ze względów bezpieczeństwa, Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audio przewodnikiem.
4. W poniedziałki dostępna jest wyłącznie trasa zielona obejmująca tylko tereny zamkowe (Wały von Plauena, tereny Przedzamcza, Brama Główna, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplica grzebalna Wielkich Mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów,  wieża wartownicza, fosy, fosa kryta, przejście pod Gdaniskiem i Międzymurze Zachodnie) w godz. 9.00-16.00. Ostatnie wejście o godz. 14.30.
5. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audio przewodnik w wysokości 10 zł.
6. Od wtorku do niedzieli obowiązują bilety wstępu wraz z audio przewodnikiem:
a)    Bilet normalny – 30 zł
b)    Bilet ulgowy – 25 zł
c)    Bilet wydawany na kartę mieszkańca – 15 zł
7. Orientacyjny czas zwiedzania:
a)    Trasa specjalna około 2 godziny
b)    Trasa zielona około 1,5 godziny
8. Pracownicy służby zdrowia na podstawie legitymacji lub identyfikatora pracownika, bilet wstępu oraz wypożyczenie audio przewodnika otrzymują bezpłatnie. Dokumenty uprawniające do otrzymania takiego biletu i audio przewodnika prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
9. Na każdą godzinę zwiedzania sprzedawana jest limitowana ilość 200 szt. biletów.
10. Bilety wstępu są dostępne do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.
11. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
12. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej .
13. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w głównej bramie wejściowej do Muzeum.
14. Na terenie Muzeum należy  zachować bezpieczne, 2- metrowe dystanse  pomiędzy zwiedzającymi.
15. Na trasie zwiedzania obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa. Dotyczy on zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi ruchu turystycznego.
16. W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie okazanie stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.
17. Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na trasie zwiedzania.
18. Na wystawach oraz na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku zwiedzający mają prawo wykonania fotografii i filmów pamiątkowych i amatorskich.
19. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony i dyżurnych pracowników Muzeum.
20. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:
a)    dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych
b)    wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu
c)    wnoszenia broni palnej
d)    wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów
e)    wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm ( uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)
f)    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)
g)    palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych
h)    jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach
i)    zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
j)    śmiecenie na terenach zamkowych

21. Na terenie Muzeum, przy bramie głównej, znajduje się przechowalnia wózków dziecięcych.
22. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
23. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
24. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
25. Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.
26. Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania  Muzeum Zamkowego w Malborku.
27. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl
28. W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do Muzeum w tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres: techline@zamek.malbork.pl


Postanowienia końcowe:

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.
2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.
4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
5. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie on-line lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 r. do odwołania.

                                                                                     

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.