PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Edukacja muzealna / EKSLIBRIS DLA KAŻDEGO Internetowy Konkurs Historyczny

 

 

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!
 
 
W dniu 27 marca o godz. 11.30 dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński w asyście pracowników Działu Edukacji wyłonił w drodze losowania sześciu laureatów konkursu.
Nagrodę Główną w postaci wyjątkowego ekslibrisu, katalogu XXIII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego oraz vouchera (jeden imienny dla 5 osób) uprawniającego do zwiedzenia zamku w sezonie letnim otrzymują:
 
Tadeusz Łachacki - Malbork         
Dorota Koćko - Malbork                 
Tomasz Spich - Malbork                 
Ewa Martyniak - Malbork             
 
Album „Henryk Feilhauer precyzja i żywioł” zdobyły:
 
Beata Olińska - Malbork
Joanna Tomalik - Krążkowy
 
 
Jak widać, w tym roku szczęście wyjątkowo dopisało Malborczykom. Laureatom gratulujemy i prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.

Pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.