PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneEdukacja muzealna online

Edukacja muzealna / Ferie zimowe 2013 na Zamku w Malborku

W dniach 13 i 21 lutego w trakcie ferii zimowych dla województwa pomorskiego odbyły się wyjątkowe zajęcia dla dzieci z Miejskiego Centrum Kultury i Edukacji z Malborka.

Na pierwszych zajęciach jedna grupa mogła się przekonać jak ciężka jest zbroja rycerza i z jak wielu elementów się składa. Uczniowie drugiej grupy dowiedzieli się kim jest zdun i jak trudną pracę wykonuje. Dzięki wspaniałym projektom kafli dziecięcych efektem końcowym było powstanie modelu pieca. Podczas drugiego spotkania dzieci wcieliły się w rolę detektywów, którzy poszukiwali liter ukrytych w różnych miejscach na Zamku oraz poznały jeden z rodzai tzw. atramentów sympatycznych, które wykorzystały do napisania tajnego listu. Uśmiechnięte twarze świadczyły, spotkanie w zimowej aurze było udane.

 

 

22 lutego odbyła się specjalnie przygotowana wyprawa rycerska, która umożliwiła indywidualne odkrycie historii i piękna malborskiego Zamku wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych z Ryjewa i Kwidzyna. Wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce zbiórki z nowo zdobytą wiedzą i doświadczeniami.

Łącznie w trakcie trwania ferii zimowych na Zamku w Malborku wzięło 100 osób.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.