PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / JAK ZAMAWIAĆ LEKCJE MUZEALNE

Zajęcia edukacyjne prowadzą pracownicy Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w MalborkuTomasz Bogdanowicz, kierownik tel. 55/6470982; e-mail t.bogdanowicz@zamek.malbork.pl
Jolanta Justa, tel. 55/6470983; e-mail; j.justa@zamek.malbork.pl

Ewa Kasprzyk, tel. 55/6470984; e-mail: e.kasprzyk@zamek.malbork.pl
Arkadiusz Dzikowski, tel. 55/6470983: a.dzikowski@zamek.malbork.pl
Magdalena Olbryś, tel. 55/6470974; email: m.olbrys@zamek.malborl.pl

1. Zajęcia edukacyjne w Muzeum Zamkowym w Malborku odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-14.00.
2. Lekcje muzealną zamówić można telefonicznie lub osobiście w Dziale Edukacji Muzeum od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-9.00 oraz 14.00-15.00 tel. 0/55 6470983, 55/6470982, 55/6470984, 55/6470974.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Prosimy podawać temat zajęć, adres i telefon szkoły, klasę a także nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

3. Nie przyjmujemy rezerwacji zajęć drogą elektroniczną.
4. Na zajęcia przyjmujemy jedną klasę – nie łączymy klas.
5. Odpłatność za lekcję wynosi 5 zł od ucznia. Kwotę wpłaca się w dniu lekcji bezpośrednio w kasie Muzeum Zamkowego. Kasa wystawia fakturę.
6. Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach tydzień przed ich rozpoczęciem.
7. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia – grupa spóźniona o 15 minut może nie zostać przyjęta.
8. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o pilną informację telefoniczną lub e-mailową do osoby prowadzącej zajęcia.
9. Nauczyciel lub opiekun ma obowiązek pozostać z klasą przez cały pobyt w muzeum.
10. Pamiętajcie, że w zamku nawet w lecie panuje chłód i są przeciągi! Ubierzcie się ciepło! Prosimy również o posiadanie wygodnego obuwia, ponieważ często chodzimy po kamiennym bruku!
   


 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.