PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / KOLONIA-GDAŃSK-MALBORK działania międzynarodowe dla młodzieży

W wyniku współpracy między Działem Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku a Gimnazjum nr 16 w Gdańsku w dniu 5 czerwca 2012 roku gościliśmy na zamku grupę młodzieży z Kolonii i Gdańska. Już od trzech lat Gimnazjum nr 16 w Gdańsku realizuje projekt wymiany polsko-niemieckiej, którego celem jest wzajemne poznanie młodzieży z Polski i Niemiec, mieszkańców wspólnej Europy. Istotą organizowanych spotkań jest także przełamywanie stereotypów w myśleniu o trudnych stosunkach niemiecko-polskich oraz niwelowanie barier kulturowych.


W programie przedsięwzięcia edukacyjnego znalazło się m.in. poznanie dziejów Gdańska w trakcie miejskiej gry terenowej, postrzeganie Miejsc Pamięci poprzez zwiedzanie obozu koncentracyjnego Stutthof i udział w projekcji filmu „Świadkowie”.


Ostatnim punktem spotkania był Malbork. Tutaj samodzielnie młodzież poznawała dzieje pokrzyżackiej warowni nad Nogatem uczestnicząc w specjalnie opracowanym programie oświatowym. Historię zakonu krzyżackiego, architekturę oraz funkcje poszczególnych komnat na zamku młodzież zgłębiła za pomocą listów napisanych przez „ducha zamku”.


Przy Basztach Mostowych rozpaliła ognisko, aby zasiąść do symbolicznego kręgu. Następnie wzięła udział w grach i zabawach terenowych oraz merytorycznej ewaluacji programu.
 

    działania międzynarodowe dla młodzieży   współpraca międzynarodowa

 

 

 

 

 

   

 

             

działania międzynarodowe dla młodzieżydziałania międzynarodowe dla młodzieży

  

działania międzynarodowe dla młodzieżydziałania międzynarodowe dla młodzieży

 

działania międzynarodowe dla młodzieży

 

     

 

    

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.