PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / Malborscy Świadkowie Historii


Jest to projekt historyczny realizowany przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w Malborku oraz Muzeum Zamkowe w Malborku mający na celu przybliżenie historii powojennej miasta Malborka oraz losów jego mieszkańców, którzy zamieszkali tutaj po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w formie wywiadów radiowych nagrywanych przez dziennikarzy Radia Malbork. Bohaterami ich są mieszkańcy miasta często doświadczeni przez różnorodne czasem tragiczne w skutkach wydarzenia. Opowiedziane przez nich samych relacje z ich życia, w połączeniu z autentycznymi faktami historycznymi ożywiają historię opisaną w podręcznikach szkolnych a nawet opracowaniach naukowych.
Pragniemy ocalić od zapomnienia i utrwalić na ścieżce dźwiękowej losy zwykłych ludzi, którzy po trudnych latach wojny zakorzenili się na nowo w miejscu dotąd nieznanym i dalekim. Przez wiele lat budowali tożsamość swojej małej ojczyzny.

Zgromadzony w ramach projektu materiał dokumentalny zostanie opracowany i zapoczątkuje zdygitalizowane archiwum miasta Malborka.
Audycja radiowa z realizacji projektu Malborscy Świadkowie Historii zostanie wyemitowana przez Radio Malbork we wrześniu 2013 roku.
 

* * *

Poniżej przedstawiamy fotografie osób, które wzięły udział w projekcie.
 

Malborscy Świadkowie Historii

Regina Krzos razem z małżonkiem, działaczka organizacji związku Polaków Młody Las

Malborscy Świadkowie Historii

Arkadiusz Binebesel razem z Jolantą Justa, organizatorką przedsięwzięcia ze strony Muzeum Zamkowego w Malborku

Malborscy Świadkowie Historii

Antoni i Maria Ganczewscy, wieloletni przewodnicy oprowadzający po zamku w Malborku

(autorzy fotografii: J. Justa,  L. Okoński)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.