PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Edukacja muzealna / Młodzieżowe Koło Przyjaciół Zamku

 

Młodzieżowe Koło Przyjaciół Zamku stanowi rodzaj klubu historycznego. Zajęcia prowadzone w jego ramach przybierają formy gawęd, konwersatoriów, wypraw eksploracyjnych do poszczególnych miejsc zespołu zamkowego, gier edukacyjnych i warsztatów artystycznych. Te ostatnie polegają głównie na realizacji filmów o dziejach zakonu krzyżackiego i o polskiej załodze twierdzy nad Nogatem. 

 

Film z VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki (2010) zrealizowany przez Koło (Youtube)

Film z VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki (2009) zrealizowany przez Koło (Youtube)

 

Młodzieżowe Koło Przyjaciół Zamku
 
 
Ze względu na podstawowe narzędzie, jakim dysponujemy, a więc Zamek w Malborku, nasza uwaga koncentruje się na średniowieczu. Przyglądamy się nie tylko fenomenowi państwa zakonnego w Prusach, ale także architekturze i budownictwu, sztukom plastycznym, muzyce, teatrowi, piśmiennictwu, wojskowości, higienie i medycynie, życiu religijnemu i ekonomii dawnych wieków. Jednocześnie nie stronimy od sięgania do zagadnień z dziedziny sztuki i literatury współczesnej.
 
 
Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych, złożonych z uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół średnich. Cotygodniowe spotkania każdej z grup trwają około 90 minut. Wiosenne i letnie gry i warsztaty edukacyjne zajmują od kilku godzin aż do kilku dni.
 
Młodzieżowe Koło Przyjaciół Zamku prowadzi Marek Stokowski, stanowisko ds. współpracy z zagranicą
e-mail: m.stokowski@zamek.malbork.pl
055/ 6470975
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.