PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne

Edukacja muzealna / Moja Przygoda w Muzeum

 

Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku uprzejmie informuje, że w wyniku XXXIV konkursu plastycznego pod nazwą „Moja Przygoda w Muzeum” organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

praca Kacpra Gęsiarza - kabinet S.A. Poniatowskiego   

 

Wśród laureatów jest Kacper Gęsiarz, uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Malborku. Młody artysta uczestniczył w projekcie historyczno-artystycznym Muzeum Dziecięce organizowanym przez Dział Edukacji. Jego praca plastyczna przedstawia kabinet wykonany z bursztynu należący niegdyś do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie zabytek znajduje się w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku i wyeksponowany jest na wystawie Bursztynowe Konteksty. Kabinet autorstwa Kacpra Gęsiarza jest eksponowany wśród 2100 prac plastycznych na wystawie pokonkursowej „Moja Przygoda w Muzeum” w salach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Oto fotoreportaż z wydarzenia.
 

fot. Dział Edukacji, Muzeum Zamkowe w Malborku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.