PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Edukacja muzealna / Muzeum Dziecięce – reaktywacja

Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku, w wyniku umowy o współpracy podpisanej między Zespołem Szkół nr 1 w Malborku a muzeum, realizuje projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Muzeum Dziecięce”. Celem projektu jest przybliżenie historii regionalnej poprzez dziedzictwo zgromadzone w muzeum. Uczniowie poznają pojęcia charakterystyczne dla miejsca: muzeum, zabytek, eksponat.

 

Ciekawym tematem podjętym w trakcie zajęć był bursztyn. Bursztyn zaprezentowaliśmy w różnorodnych kontekstach, na przykład bursztyn jako talizman i lekarstwo oraz bursztyn jako funkcja religijno-magiczna, a dalej kultura stołowa, nowożytny i współczesny gabinet sztuki, łączenie materiałów, od unikatu do produkcji masowej. Owocem podjętych na wystawie działań plastycznych są prace dziecięce, na których mali artyści namalowali wybrane przez siebie zabytki z jantaru. Są to kabinet króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, świecznik, kolia, kielich a nawet współczesny pendrive.

 

Uczestnikom projektu zaproponowaliśmy zatem udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja Przygoda w Muzeum”. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych. Przedsięwzięcie od lat organizuje Muzeum Okręgowe w Toruniu, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.


Oto galeria prac dziecięcych:
 

Muzeum dziecięce- prace dzieci Muzeum dziecięce- prace

Muzeum dziecięce- prace dzieci Muzeum dziecięce- prace dzieci

Muzeum dziecięce- prace dzieci Muzeum dziecięce- prace dzieci

Muzeum dziecięce- prace dzieci Muzeum dziecięce- prace dzieci

Muzeum dziecięce- prace dzieci Muzeum dziecięce- prace dzieci

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.