PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Edukacja muzealna / Nasze działania

 

Dział Edukacji jest wiecznie aktywny. Organizujemy konkursy artystyczne i literackie, gry historyczne, od lat bierzemy udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki, pod naszymi skrzydłami odbywają się plenery fotograficzne. Dokumentację naszych działań znajdziecie w poniższym dziale.
 

Nasze Działania


Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza

W 2016 roku mija 100 lat od śmierci Henryka Sienkiewicza najpopularniejszego polskiego pisarza przełomu XIX/XX wieku autora oryginalnych dzieł, które oparły się upływowi czasu i na trwałe weszły do kanonu polskiej literatury. Są świadectwem umiłowania ojczyzny, uczą dumy z polskości, stanowią wzór polszczyzny.
Był on pierwszym polskim pisarzem uhonorowanym za całokształt twórczości Nagrodą Nobla w 1905 r. Aby uczcić i spopularyzować tego wybitnego twórcę, Senat RP rok 2016 ogłosił Rokiem Sienkiewiczowskim. Twórczość pisarza oraz idee zawarte w jego książkach uczą szczególnie młode pokolenie patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości.
Od kilku lat Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku opracowuje razem z  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Sienkiewicza w Malborku  projekt edukacji filmowej. Młodzież według scenariusza nagrywa kamerą twórczość Henryka Sienkiewicza. Mamy już poza sobą realizację powieści „Potop”, „Krzyżacy”, „Quo vadis”. Dzisiaj przyszedł czas  na sfilmowanie książki autora „Ogniem i mieczem”.
W wymienionym przedsięwzięciu edukacyjnym  we wrześniu 2016 r. wzięła udział młodzież z pięciu klas I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, którego Henryk Sienkiewicz jest patronem. Zamek w Malborku posłużył nam jako plener filmowy. Interesujące pomysły uczniów na realizację filmu „Ogniem i mieczem” zostały przedstawione w poniżej zamieszczonym serwisie fotograficznym. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki obrad jury i galę filmową, która odbędzie się 4 listopada br. w Ośrodku Konferencyjnym w Karwanie.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie
fot. Dział Edukacji

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.