PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Edukacja muzealna / Nauczanie początkowe (zintegrowane)

 

Urok w szkiełku zaklęty – malborskie witraże

zdjecie

zdjecie 

Urok w szkiełku zaklęty – malborskie witraże

Rola, przeznaczenie oraz sposób powstawania średniowiecznych witraży. Oglądanie malborskich witraży, rozpoznawanie postaci na nich przedstawionych. Tworzenie witraży przeznaczonych do dużego gotyckiego okna.
 

Tajemnice bursztynu

Oglądanie bryłek bursztynu, poznawanie kolorystyki i cech bursztynu (doświadczenia), szlak bursztynowy. Artystyczne wyroby z bursztynu – wystawa.

 

Gawęda o rycerzu

Opowieść o tym jak wychowywano chłopca na rycerza, co robił zostawszy rycerzem, jak wyglądało jego uzbrojenie, jak walczył w boju i jak wyglądały jego ulubione zajęcia w czasie pokoju. Lekcja prowadzona jest w oparciu o muzealia znajdujące się na wystawie broni i może być poszerzona o działania plastyczne.

Śladami zamkowych legend.

Wyprawa po zamku szlakiem wybranych legend. Korzystanie z planu zamku. Warsztaty plastyczne -  praca w zespołach.


Wojownik, rycerz, żołnierz.

Próba odpowiedzi na pytania: skąd wzięli się rycerze? Kiedy żyli i co się z nimi stało? Czy idee rycerskie przetrwały do naszych czasów? Jak zmieniały się sposoby prowadzenia walki w okresie średniowiecza. Pokaz replik średniowiecznego uzbrojenia rycerskiego.

Herby rycerskie.

Wyjaśnienie pojęcia herb rycerski. Odszukanie charakterystycznych przestawień herbów rycerskich występujących w zamku w Malborku. Poszerzenie lekcji o zajęcia plastyczne z projektowania herbu.


Jak wyglądało życie codzienne Krzyżaka (rycerza i mnicha) na zamku w Malborku?

Wyjaśnienie jak wyglądał rozkład dnia rycerza Krzyżaka. Jakie miał codzienne obowiązki? Co jadał? Czym charakteryzował się strój rycerza-mnicha? Zajęcia odbywają się przy rycerskiej skrzyni wypełnionej rekwizytami z epoki.

Dawne stroje średniowieczne.

Wyjaśnienie pojęcia strój średniowieczny. Oglądanie rzeźb, malowideł i obrazów przedstawiających ubiór charakterystyczny dla epoki. Poznanie i analiza poszczególnych elementów stroju damskiego i męskiego. Działania plastyczne związane z tą tematyką.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.