PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Edukacja muzealna / Projekt Czas wojny, czas odbudowy

 

Zamek zniszczony w czasie wojny

 

Czas wojny, czas odbudowy  to projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Wypełnia on przestrzeń edukacji historycznej postrzeganej jako narracja o przeszłości. Przybliża nam tematykę wojenną, która od niedawna znalazła szczególne uhonorowanie w polityce muzealnej i kulturalnej państwa polskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych odbiorców Dział Edukacji MZM opracował program cyklicznych zajęć edukacyjnych, które mają za zadanie pokazanie zniszczeń wojennych dziedzictwa kulturowego. Pragniemy szczególnie zaprezentować zamek w Malborku i jego odbudowę po II wojnie światowej.


 

Zajęcia w Muzeum w Stutthofie

W programie zaplanowaliśmy także wycieczki programowe:

► do Muzeum w Stutthofie
► na Westerplatte w Gdańsku

 

 

 


Nauczycieli i uczniów zainteresowanych ofertą Działu Edukacji zapraszamy od września do współpracy.

Prosimy o bezpośredni kontakt:

Jolanta Justa
email j.justa[a]zamek.malbork.pl
tel. +48 55 647 09 83

 zajecia edukacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.