PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Edukacja muzealna / Przedszkola (5-6 lat)

 

zajęcia "Magiczny klucz"

Magiczny klucz –  bramy zamkowe

(Jest to propozycja skierowana do grup realizujących wybrany cykl zajęć).
 
Poszukiwanie sposobu wejścia do zamku bez biletów. Uzyskanie magicznych kluczy od rycerza Tomasza. Oglądanie bram zamkowych. Zabawa ruchowa pt. Brama, utrwalająca zdobytą wiedzę.
  Dawni mieszkańcy zamku.
 
Poznawanie funkcji poszczególnych części zespołu zamkowego. Odkrywanie śladów pozostawionych przez dawnych mieszkańców zamku. Oglądanie stroju brata rycerza i wielkiego mistrza. Wskazywanie różnic. Wysłuchanie legendy „O kamiennej kuli”. Poszukiwanie jej na terenie zamku.


Opowieści kolorowych okien – witraże
 
Odkrywanie różnych rodzajów oszkleń wnęk okiennych na terenie Zespołu Zamkowego, porównywanie ich. Poznawanie warsztatu średniowiecznego witrażysty. Odczytywanie treści zawartych na wybranych kwaterach witrażowych – odkrywanie edukacyjnej roli witraża. Zespołowe tworzenie witraży przeznaczonych do dużego okna gotyckiego.
 
 
W bursztynowym świecie
 
Zabawy badawcze skupiające się wokół wielozmysłowego poznawania właściwości bursztynu. Zdobywanie wiedzy na temat powstania inkluzji w oparciu o historyjkę obrazkową. Oglądanie wystawy Dzieje bursztynu – poznawanie wytworów rzemiosła artystycznego na przestrzeni dziejów.
 
 
 
Zajęcia "Bawimy się w rycerzy"
Co to jest zamek?
 
Wskazywanie cech charakterystycznych dla architektury obronnej w trakcie wędrówki po Zespole Zamkowym. Poznawanie nowych pojęć. Badanie głębokości fosy i grubości murów. Spacer gankami obronnymi.
 
 
Bawimy się w rycerzy – poznawanie kodeksu rycerskiego
 
Przybliżanie kultury rycerskiej w oparciu o średniowieczne kodeksy. Próby odnie­sienia rycerskich zachowań do czasów współczesnych. Zaspokajanie poznawczej aktywności poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi elementami uzbrojenia. Wykonanie kartonowej armii.
 
 
Z wizytą u mincerza
 
Poznawanie tajników pracy mincerza. Gromadzenie informacji o skarbcu zakonnym na podstawie wysłuchanej legendy. Poszukiwanie legendarnego pomieszczenia na terenie Zamku Wysokiego.
 Glina – surowiec doskonały
 
 
zajęcia "Jak zbududowano zamek"
Z czego zbudowany jest zamek?
 
Poznawanie średniowiecznej technologii wyrobu cegły i zaprawy murarskiej. Odczytywanie śladów odciśniętych w średniowiecznych cegłach. Zdobywanie wiedzy na temat wykorzystania cegły profilowanej i glazurowanej. Układanie dachówek zgodnie z zasadą krycia dachu: mnich – mniszka. Poszukiwanie na terenie Zespołu Zamkowego omawianych detali.
 
 
Jak zbudowano zamek?
 
Odkrywanie i odczytywanie wątków na średniowiecznych murach zamkowych. Próby stawiania fragmentu muru z wykonanych przez siebie cegieł zgodnie z wybranym wątkiem – praca według wzoru, w małych zespołach.
 
 
 
Poznajemy portale
 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czym jest portal? Odczytywanie treści zawartych na średniowiecznych portalach kaplicy św. Anny. Odkrywanie portali na terenie Zespołu Zamkowego, porównywanie ich. Oglądanie perełki architektury gotyckiej tzw. Złotej Bramy. Poznawanie jej treści.
 
 
Ogrzewanie w Malborskim zamku – od średniowiecznego systemu grzewczego do pieca kaflowego

Śledzenie zmian systemu grzewczego na terenie Zespołu Zamkowego od średniowiecza po czasy nowożytne. Poznawanie sposobów powstawania kafli, porównywanie ich. Poszukiwanie i omawianie ciekawych wzorów i przedstawień.
 
 Jak dawniej wyrabiano papier?
 
Poznawanie technologii wyrobu papieru w średniowieczu. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu – praca indywidualna.
 
 
Zabawa w skrybę – dokumenty kancelarii
 
Gromadzenie wiedzy na temat personelu kancelarii krzyżackiej. Poznawanie warsztatu pracy średniowiecznego skryby – miejsce pracy, narzędzia, materiały do pisania. Oglądanie kopii dokumentów krzyżackich. Zdobienie swojego dokumentu i uwierzytelnianie go za pomocą własnoręcznie wykonanej pieczęci.
 

 


Wędrówka przez Zamek

 

Odkrywanie sekretów średniowiecznej budowli obronnej. Poznawanie jej dawnych mieszkańców. Odnajdywanie dzisiejszych rezydentów obiektu – zwierząt i ich przedstawień.
 
 
Przedszkolaki na zamku
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.