PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne

Edukacja muzealna / Szkoła podstawowa oraz Gimnazjum

 

W kancelarii wielkiego mistrza

 zdjecie

zdjecie

 

 

Życie rycerza-zakonnika na zamku krzyżackim.

Wprowadzenie pojęć: zamek, rycerstwo, zakonnik, Krzyżak. Zajęcia są próbą odpowiedzi na pytania: jak żyli w średniowieczu mieszkańcy zamku krzyżackiego? Jaki był rozkład dnia rycerza ? Co o życiu codziennym mówi reguła zakonu krzyżackiego? Prawa i obowiązki rycerza-brata.

 Państwo wielkiego mistrza.

Powstanie i rozwój zakonu krzyżackiego, osiągnięcia w administracji, gospodarce ( miasta, zamki, kościoły) i wojskowości. Poznawanie wnętrz Pałacu Wielkich Mistrzów (pomieszczenia reprezentacyjne i prywatne) lub gra symulacyjna wybory wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.

Zamek jako budowla obronna.

Poszukiwanie w trakcie wędrówki przez Zamek elementów obronnych warowni. Poznawanie terminologii poszczególnych urządzeń, sposobów oblegania, ewolucji sztuki obrony.

Domy i wnętrza mieszkalne naszych przodków.

Poznawanie warunków mieszkania na przestrzeni wieków z uwzględnieniem czasów średniowiecznych i nowożytnych. Wyposażenie wnętrz (meble, ceramika), systemy ogrzewania.

Co to jest muzeum?

Rozmowa o roli, jaką spełniają muzea, dlaczego warto je zwiedzać, skąd pochodzą zbiory muzealne? Na czym polega praca muzealnika i konserwatora zabytków? Poznanie pojęć: muzeum, muzealia, zbiór, kolekcja, wystawa oraz szukanie ich przykładów w zabytkowych wnętrzach.

W kancelarii wielkiego mistrza.

Zapoznanie z dawnym warsztatem pisarskim ( narzędzia, materiały, miejsce pracy). Wprowadzenie pojęć: kancelaria, skryba, skryptorium, pergamin. Poznanie personelu kancelarii i rodzajów dokumentów. Oglądanie pieczęci, poznawanie sposobu jej wykonania. Kontrola przepływu korespondencji.
Legendy zamku

Poznanie i analiza legend związanych z zamkiem malborskim.


 Ubiór w średniowieczu.
 
Poznanie elementów stroju średniowiecznego damskiego i męskiego. Kolorystyka, rodzaje tkanin, sposób szycia.
Charakterystyczne stroje dla poszczególnych grup społecznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.