PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Edukacja muzealna / Szkoły Ponadpodstawowe i Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Styl gotycki w architekturze.

Wyjaśnienie nazwy styl gotycki, poznanie czasu i miejsca powstania. Wprowadzenie pojęć: sklepienie krzyżowo-żebrowe, maswerk, łuk ostry, rozeta, zwornik. Zajęcia uwzględniają także cechy obronne zamku.

Styl gotycki na przykładzie zamku malborskiego
Święci patroni.

Poznanie średniowiecznej rzeźby sakralnej. Kształt, materiał, sposób wykonania, narzędzia rzeźbiarza. Wprowadzenie pojęcia polichromia, tryptyk, pentaptyk. Odczytywanie na podstawie rzeźb imion świętych patronów i ich atrybutów.
Temat realizowany na podstawie opracowanych kart zadaniowych.
 


Historia budowy i rozbudowy zamku (druga połowa XIII wieku do pierwszej połowy XV wieku).

Poznanie lokalizacji, sposobu budowania oraz przemian architektonicznych zamku od czasu powstania do połowy XV wieku. Zapoznanie z  detalem architektonicznym (ćwiczenia praktyczne).

Wielka Wojna z Zakonem w latach 1409-1411.

Przyczyny i przebieg Wielkiej Wojny z Zakonem. Postanowienia pierwszego pokoju toruńskiego. Oblężenie Malborka w czasie wojny.


Wojna trzynastoletnia.

Przyczyny, przebieg i skutki wojny trzynastoletniej dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Malborka. Wjazd króla Kazimierza Jagiellończyka do zamku.Broń i uzbrojenie od średniowiecza do renesansu.

Omówienie różnych rodzajów broni średniowiecznej oraz uzbrojenia ochronnego na przykładzie bogato wyposażonej wystawy militariów. Obalenie mitów i legend na przykładach replik broni i uzbrojenia.


Między Wschodem a Zachodem, ewolucja broni i uzbrojenia w średniowiecznej Europie.

Poszukiwanie wpływów kultur Wschodu i Zachodu w kształtowaniu się broni i uzbrojenia w średniowieczu. Porównanie kultur na obszarze dawnego Królestwa Polskiego i państwa zakonu krzyżackiego na przykładzie bitwy pod Legnicą ( 1241 r.) i bitwy pod Grunwaldem (1410)

 Apokalipsa malborska.

Odkrywanie treści siedmiu malowideł naściennych przedstawiających fragmenty Apokalipsy według Św. Jana. Krótka historia powstania tekstów biblijnych, interpretacja symbolicznej literatury apokryficznej.

Kamienna Biblia Pauperum.

Odnajdywanie biblijnych źródeł wybranych przedstawień detalu architektonicznego i ich teologiczna interpretacja w kontekście działalności zakonu krzyżackiego.

Średniowieczny eksplorator biblijny.

Jak powstały księgi biblijne, autorstwo i język Pisma Świętego, poruszanie się w przestrzeni tekstu biblijnego za pomocą sigli, kamienie milowe historii zbawienia, rola tekstów natchnionych w codzienności zakonu krzyżackiego.

Symbolika biblijna.

Odczytywanie i interpretacja niektórych elementów symboliki biblijnej na terenie zamku. Pogłębianie umiejętności posługiwania się Pismem Świętym – odnajdywanie źródeł przedstawień.

Kościół w średniowieczu.

Ukazanie kulturotwórczej roli Kościoła. Pogłębienie wiedzy o katedrze gotyckiej, wnikniecie w jej symbolikę, odczytanie idei, których stała się nośnikiem. Odnajdywanie elementów gotyckich na terenie zamku oraz ich interpretacja. Nauka śpiewu gregoriańskiego.

Młodzież na zamku

 

 


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.