PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / Warsztaty kaligrafii i iluminatorstwa dla edukatorów

Warsztaty kaligrafii i iluminatorstwa

 

09-13.02.2015 r. Muzeum Zamkowe w Malborku

Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku i Pracownia Kaligrafii i Iluminatorstwa z Krakowa zapraszają na warsztaty szkoleniowe z kaligrafii i iluminatorstwa, które odbędą się w Zamku w Malborku w dniach od 09.02-13.02.2015 r.

Historia pisma jest równie długa, jak historia samego słowa pisanego. Z tego faktu wynika mnogość odmian i form kaligrafii. Najbardziej podstawowym podziałem jaki wynika z długiej historii piśmiennictwa jest podział na alfabet oraz pismo logograficzne.

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności pięknego, poprawnego i starannego pisania. Poznanie przykładów i wykonanie tekstów inspirowanych gotykiem oraz średniowiecznym iluminatorstwem. Działanie to przyczyni się do pogłębienia wiedzy o kulturze średniowiecznej, jak również pozwoli na praktyczne poznanie umiejętności posługiwania się dawnym pismem.

Sztuka kaligrafii, to jednak nie tylko estetyczne i staranne pismo. Nieodłącznym elementem dobrej kaligrafii są ornamenty i zdobienia, które sprawiają, że pismo kaligraficzne jest niepowtarzalne i siłą dobrej kaligrafii jest również proporcja. Są nimi cechy takie, jak cierpliwość, staranność, przywiązanie uwagi do detali oraz lepsza koncentracja.

Prowadzącą zajęcia na warsztatach i wykładowcą jest Barbara Bodziony- historyk sztuki, pasjonatka średniowiecznych rękopisów, absolwentka Wyższego Europejskiego Instytutu Iluminacji Rękopisów w Angers, założycielka pracowni kaligrafii i iluminatorstwa w Krakowie.

Współpracuje z Opactwem w Tyńcu, Muzeum Narodowym w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Małopolskim Instytutem w Krakowie.

Docelowo w zajęciach weźmie udział grupa 15 osobowa. Ofertę głównie adresujemy do edukatorów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych nauką kaligrafii.

Koszt warsztatów :
- 720 PLN (nocleg, wyżywienie, materiały)
- 350 PLN koszt warsztatów (bez noclegu , obiad, materiały)
- 300 PLN koszt warsztatów (bez noclegu i wyżywienia, materiały)

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 15 stycznia 2015 roku, prosimy o podanie danych do faktury na adres: j.justa@zamek.malbork.pl

Opłatę prosimy wnosić na konto (z dopiskiem – warsztaty z kaligrafii) :
Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
Bank BGŻ O/Malbork nr konta 55 2030 0045 1110 0000 0039 2450.

Program warsztatów 9-13 lutego 2015 r.

9 lutego 2015 r. ( poniedziałek) –
godz. 7,30- 8,00 – śniadanie
godz. 9,00 – 11,30 – historia kaligrafii, rodzaje pisma, prezentacja materiałów piśmienniczych
godz. 11,30-12,00 – przerwa kawowa
godz.12,00-15,30 – nauka kaligrafii
godz. 15,30 – 16,30 - przerwa obiadowa
godz. 16,30 – 19,00 - ćwiczenia z zakresu kaligrafii
godz. 19,30 – kolacja we własnym zakresie
 

10 lutego 2015 r. (wtorek) –
godz. 7,30-8,00 – śniadanie
godz. 9,00-11,30 – historia książki, iluminatorstwo
godz.11,30-12,00 – przerwa kawowa
godz. 12,00-15,30 – nauka kaligrafii, techniki ostrzenia pióra gęsiego
godz. 15,30 – 16,30 – przerwa obiadowa
godz. 16,30-19,00 – ćwiczenia z zakresu kaligrafii
godz.19,30 – kolacja we własnym zakresie
 

11 lutego 2015 r. (środa) –
godz. 7,30-8,00 – śniadanie
godz. 9,00-11,30 – prezentacja starodruków z zasobów biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku,
godz.11,30- 12,00 – przerwa kawowa
godz. 12,00-15,30 – nauka kaligrafii
godz.15,30-16,30 – przerwa obiadowa
godz.16,30-19,00 – ćwiczenia z zakresu kaligrafii
godz.19,30 – kolacja we własnym zakresie
 

12 lutego 2015 r. (czwartek)
godz. 7,30-8,00 – śniadanie
godz. 9,00-11,30 – poznanie wyposażenia dawnej kancelarii w Muzeum Zamkowym w Malborku
godz.11,30- 12,00 – przerwa kawowa
godz.12,00-15,30 – ćwiczenia z zakresu kaligrafii
godz. 15,30-16,30 – przerwa obiadowa
godz. 16,30-19,00 – ćwiczenia z zakresu kaligrafii
godz. 19,30 – kolacja we własnym zakresie
 

13 lutego 2015 r. (piątek)
godz.7,30-8,00 – śniadanie
godz. 9,00-11,30 – nauka kaligrafii
godz.11,30-12,00 – przerwa kawowa
godz.12,00-15,30 – ćwiczenia z zakresu kaligrafii
godz.15,30-16,30 – przerwa obiadowa, zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów

 

 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.