PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Edukacja muzealna / XXXVIII Seminarium Szkół im. Bohaterów Westerplatte – współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jaki wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba obronić i utrzymać, tak, jak Westerplatte, w sobie i wokół siebie.

 

Takimi oto słowy z homilii mszy św. odprawionej przez papieża Jana Pawła II przypomnijmy wydarzenie, którego współorganizatorem było Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

W dniach od 7 do 9 sierpnia odbyło się XXVIII Sympozjum Szkół Westerplatte w szkole podstawowej w Dąbrówce Malborskiej. Przyjechały delegacje ponad 30 szkół klubu, łącznie z pocztami sztandarowymi, grupami młodzieży i nauczycielami. W kościele p.w. św. Mikołaja odprawiono mszę św. w intencji poległych żołnierzy walczących na Westerplatte oraz nauczycieli i uczniów. Celebrował ją biskup Jan Styrna, ordynariusz diecezji elbląskiej.

 

Po nabożeństwie odbył się Apel Poległych z udziałem kompanii honorowej 22.Bazy Lotniczej w Malborku. W salach szkoły odbyła się uroczysta akademia, zainaugurowana przez dyrektor szkoły Marzennę Zawiszę. W trakcie spotkania odczytano list prezydenta RP skierowany do uczestników sympozjum. Wykład pt. Wojna zaczęła się na Westerplatte wygłosił dr Andrzej Drzycimski. W kuluarach oglądać można było wystawę oddziału gdańskiego IPN o okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu w 1939 roku. W programie znalazło się również spotkanie na zamku w Malborku. Młodzież wraz z nauczycielami wzięła udział w podsumowaniu projektu Czas wojny, czas odbudowy dotyczącym tematyki wojennej oraz procesu odbudowy zabytków po drugiej wojnie światowej. Uczestniczyła również w specjalnie opracowanym z tej okazji biegu terenowym przybliżającym dzieje malborskiej warowni organizowanym przez Dział Edukacji.

 

Uroczyste rozpoczęcie sympozjum w szkole podstawowej w Dąbrówce Malborskiej
Uroczyste rozpoczęcie sympozjum w szkole podstawowej w Dąbrówce Malborskiej. Fot. J. Justa

 

Polonez Ogińskiego w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Dąbrówce Malborkiej
Polonez Ogińskiego w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Dąbrówce Malborkiej. Fot. J.Justa

 

Goście i uczestnicy sympozjum
Goście i uczestnicy sympozjum. Fot. J.Justa

 

Uczestnicy sympozjum Szkół im. Bohaterów Westerplatte na zamku w Malborku
Uczestnicy sympozjum Szkół im. Bohaterów Westerplatte na zamku w Malborku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.