PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Galeria zdjęć

Zamek

Zamek
Widok zamku od strony zachodniej.
Zamek
Widok zamku od strony zachodniej.
Zamek
Widok Zamku Wysokiego od strony płd - wschodniej.
Zamek
Widok zamku od strony wschodniej.
Zamek
Widok Kościoła NMP od strony płd - wsch.
Zamek
Widok Pałacu Wielkich Mistrzów od strony Międzymurza zach.
Zamek
Północny szczyt Infirmerii.
Zamek
Nowe budynki kas biletowych.
Zamek
Kościół NMP wraz z figurą Madonny.
Zamek
Oświetkone nocą Baszty Mostowe.

Wnętrza

Wnętrza
Infirmeria, Zamek Średni.
Wnętrza
Jadalnia Konwentu, Zamek Wysoki.
Wnętrza
Kapitularz, Zamek Wysoki.
Wnętrza
Kaplica św.Anny, Zamek Wysoki.
Wnętrza
Kościół NMP, widok chóru, Zamek Wysoki.
Wnętrza
Kościół NMP, widok przebiterium, Zamek Wysoki
Wnętrza
Krużganek Zamku Wysokiego
Wnętrza
Kuchnia konwentu - Zamek Wysoki
Wnętrza
Letni Refektarz, Pałac Wielkich Mistrzów
Wnętrza
Wielki Refektarz, Zamek Średni.
Wnętrza
Skarbiec, Zamek Wysoki.

Eksponaty

Eksponaty
Orient - uzbrojenie perskie, indoperskie i tureckie
Eksponaty
Kabinet Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Eksponaty
Szkatuła Christophera Mauchera, ok. 1700 roku
Eksponaty
Wystawa " Bursztynowe konteksty".
Eksponaty
Wystawa " Bursztynowe konteksty".
Eksponaty
Figura Chrystusa w Ogrójcu, Mistrz Pięknej Madonny Toruńskiej, ok. 1390-95 r.
Eksponaty
Figura Najświętszej Marii Panny odbudowana po zniszczeniach wojennych, widoczna po wschodniej stronie Zamku Średniego.
Eksponaty
Postać jeźdźca usytuowana nad wjazdem na Zamek Wysoki. Wizerunek wzorowany na portalu zamku bierzgłowskiego.
Eksponaty
Ołtarz z Tękit, 1504 r.
Eksponaty
Oręż europejski na zamku w Malborku.
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.