PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online
16-04-2018

Informacje / Bogumiła Omieczyńska kierownikiem zamku w Sztumie

Bogumiła Omieczyńska kierownikiem zamku w Sztumie

Bogumiła Omieczyńska została kierownikiem zamku w Sztumie, oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku. Jest mieszkanką Sztumu. Praca w zamku nie jest jej obca, bowiem od wielu lat jest kustoszem w Muzeum Zamkowym w Malborku. Opiekun kolekcji  ekslibrisów, kurator malborskiego Biennale, komisarz wystaw towarzyszących Biennale, inicjator i organizator międzynarodowego zjazdu artystów i kolekcjonerów ekslibrisów, redaktor katalogów wystaw Biennale i katalogów wystaw towarzyszących, współorganizator wystaw organizowanych przez  pracowników Muzeum na miejscu, wystaw wyjazdowych ekslibrisu w kraju, a także Danii oraz Austrii, udział w konkursach ekslibrisu jako członek jury (również jako przewodnicząca) konkursów organizowanych przez inne instytucje kultury w Polsce. W latach 1977-1982 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zdobyła dyplom w Instytucie Konserwatorstwa i Muzealnictwa

W 2009 r.  otrzymała  odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2011 r.  „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W latach 1998-2002 członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, jako organu doradczego przy Radzie Miasta i Gminy Sztum. Dzięki pracy komisji władze miasta podjęły decyzję o odbudowie południowego skrzydła zamku z przeznaczeniem na działalność Sztumskiego Centrum Kultury. Po odbudowie odbywały się tu w latach 2002-2012 liczne wystawy, koncerty, konferencje oraz plenery malarskie i rzeźbiarskie, w których także uczestniczyła.

 

Nowa pani kierownik interesuje się podróżami krajoznawczymi i należy do Klubu Plastyków „Paleta” przy Sztumskim Centrum Kultury.

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.