PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecie
07-03-2018

Informacje / „GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - OCHRONA I KONSERWACJA” 20-22 marca 2018 r.

 Z UWAGI NA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ. BRAK MIEJSC!!!

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

wraz

z Muzeum Zamkowym w Malborku

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową  

 

                                                  „GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - OCHRONA I KONSERWACJA”

20-22 marca 2018 r.

Muzeum Zamkowe w Malborku (Ośrodek Konferencyjny Karwan)

 

Pod patronatem Honorowym pani dr hab.  MAGDALENY GAWIN prof. IH PAN - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji: prof. dr hab. arch. ANDRZEJ KADŁUCZKA - Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Idea Konferencji

Zastosowanie gliny w budownictwie znane jest od  najdawniejszych czasów.  Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów, obiektów gospodarczych, jako mury, tynki, zaprawy, powały, polepy, klepiska, wyprawy systemów ogniowych, itp. Decydowały o tym jej walory techniczne oraz łatwość obróbki. Na przestrzeni wieków glina, jako uniwersalny materiał budowlany, znalazła swoje miejsce w tradycji architektonicznej. W Europie budownictwo z surowej gliny przeżywało swój renesans w wieku XVIII i XIX. Podobnie w Polsce, budownictwo gliniane rozwijało się przez cały XIX wiek oraz na początku XX wieku. Po zniszczeniach II Wojny Światowej glinę stosowano powszechnie w odbudowie miast i wsi. Era cementów ,betonów, wielkiej płyty, która nastała w latach 50-tych XX wieku, spowodowała  zahamowanie zainteresowania budownictwem z gliny. Obecnie daje się zauważyć ponowny rozkwit zainteresowania gliną w budownictwie ekologicznym. W krajach zachodnich powrót do zainteresowania gliną wywołał lawinowy rozwój stosowania tego materiału w najnowocześniejszych rozwiązaniach architektonicznych

Jednakże z zaniepokojeniem obserwujemy stosowanie złych metod i materiałów przy konserwacji  zabytków z pierwotnym zastosowaniem gliny. Coraz mniej specjalistów interesuje się tą problematyką. Jak ocalić to tradycyjne budownictwo, jak dotrzeć do właścicieli, lokalnych społeczności? Jak wpłynąć na konserwatorów zabytków aby w procesach konserwatorskich stosowali tradycyjne metody i materiały? Jak odtworzyć ginące zawody? Jak rozpowszechnić wiedzę o powrocie do rodzimych technologii konserwacji budownictwa z udziałem gliny?  Między innymi  tej problematyce ma być poświęcona  organizowana Konferencja.

 

Obrady Konferencji toczyć się będą w 3 sesjach tematycznych:

   1.  Glina w tradycji polskiego budownictwa - rys historyczny, przykłady

   2.  Konserwacja obiektów konstrukcji mieszanej: glina/drewno

   3.  Tradycyjne technologie z użyciem gliny: tynki, polepy, klepiska, izolacje.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka - Prezes ZG SKZ, przewodniczący Komitetu
 2. dr hab. Radosław Barek - Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
 3. mgr Dariusz Barton - warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków
 4. mgr Tomasz Błyskosz - kierownik oddziału terenowego NID w Gdańsku
 5. mgr Katarzyna Braun - kierownik działu konserwacji zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, członek ZG SKZ
 6. dr hab. Janusz Hochleitner - prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w-ce dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 7. mgr Mirosław Jonakowski - kurator ds. konserwacji architektury w Muzeum Zamkowym w Malborku
 8. dr inż. Ryszard Jurkiewicz - BTM Jurkiewicz - rzeczoznawca SKZ
 9. mgr Agnieszka Kowalska - pomorski wojewódzki konserwator zabytków
 10. mgr Mariusz Mierzwiński - Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 11.  mgr Jacek Rulewicz - sekretarz Generalny SKZ
 12. mgr Ewa Stanecka - zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków, członek ZG SKZ
 13. mgr Jerzy Szałygin - Narodowy Instytut Dziedzictwa, wiceprezes ZG SKZ
 14. dr hab. inż Jarosław Szewczyk - prof. Politechniki Białostockiej

 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: specjalistów państwowych i samorządowych służb ochrony zabytków, konserwatorów praktyków, konserwatorów skansenów, przedstawicieli instytucji ochrony zabytków, konserwatorów diecezjalnych, ekspertów, przedstawicieli wyższych uczelni, jak również firm  konserwatorskich

 

Informacje organizacyjne

 • Uczestnictwo w konferencji wymaga rejestracji poprzez załączony formularz zgłoszeniowy - przesłany drogą mailową na adres: 

r.panfil@zamek.malbork.pl                           

tel. kontaktowe:

sekretarz konferencji Rafał Panfil DKZ + 48 55 647 27 11, +48725622005

w nieprzekraczalnych terminach:

- do dnia 15 stycznia 2018 - dla uczestników zgłaszających referaty

- do dnia 15 lutego 2018 - dla uczestników bez referatów

 Ilość miejsc ograniczona - o udziale w konferencji decyduje  data zgłoszenia.

Organizatorzy potwierdzają uczestnictwo drogą mailową

 • Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty: obsługi konferencji, wyżywienia uczestników oraz zwiedzania.
 • Uczestnicy konferencji sami rezerwują i pokrywają koszty hoteli 20/21 i 21/22 marzec 2017 w Malborku.
 • Organizatorzy wynegocjowali preferencyjne ceny dla uczestników konferencji

        w następujących hotelach w Malborku  (na hasło: "konferencja konserwatorska")

Nazwa hotelu

 

Kontakt

Rodzaj pokoju

Cena 1 noclegu ze śniadaniem

 

HOTEL CENTRUM

 

 

Adres: Aleja Rodła 7,  82-200 Malbork

 

Telefon:  55 261 73 37,                        605 405 555

rezerwacja@hotelmalbork.pl

1-osobowy

 

2-osobowy            dla 1 osoby

 

 

2-osobowy

179PLN

 

179 PLN

 

 

220PLN

       

 

HOTEL GROT

 

Adres: Tadeusza Kościuszki 22,  82-200 Malbork

 

Telefon: 55 646 96 60,

601 707 654

info@grothotel.pl

1-osobowy

 

2-osobowy            dla 1 osoby

 

2-osobowy

150 PLN

 

150 PLN

 

 

200 PLN

 

 

HOTEL STARY MALBORK

 

Adres: 17 Marca 26-27, 82-200 Malbork

 

Telefon: 55 647 24 00,

603 125 468

hotel@hotelstarymalbork.com.pl

1-osobowy

 

2-osobowy            dla 1 osoby

 

2-osobowy

200 PLN

 

200 PLN

 

 

200 PLN

 

 

HOTEL EDMAR

 

Adres: Wałowa 19, 82-200 Malbork

 

Telefon: 881 313 312

pokoje@edmar.pl

2-osobowy            dla1 osoby

 

2-osobowy

90 PLN

 

 

140 PLN

 

 • Autorzy zgłoszonych referatów/prezentacji proszeni są o określenie, w której sesji tematycznej chcą wystąpić ( 1-3 wymienionej wyżej ), jak również w formularzu zgłoszeniowym w kilku zdaniach nakreślić tezy wystąpienia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.
 • Organizatorzy przewidują wydawnictwo pokonferencyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.