PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online
22-05-2019

Informacje / Muzeum Zamkowe partnerem międzynarodowej konferencji.

Muzeum Zamkowe partnerem międzynarodowej konferencji.Muzeum Zamkowe partnerem międzynarodowej konferencji.Muzeum Zamkowe partnerem międzynarodowej konferencji.

Muzeum Zamkowe partnerem międzynarodowej konferencji.


W dniach 6-7 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Ratification and implementation of the 1995 UNIDROIT Convention in Poland oraz Private Collections: Historical and Legal Perspective. Konferencję – pod honorowym patronatem Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO, wpisaną jako jedno z oficjalnych wydarzeń obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – organizują: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, UNESCO Chair on Cultural Property Law Uniwersytetu Opolskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz UNIDROIT z siedzibą w Rzymie.


Sposobność do zorganizowania tego ważnego wydarzenia naukowego wynikła wprost ze wzrostu w ostatnich latach znaczenia Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych, w tym w zakresie ochrony dziedzictwa kultury. Swój udział w Konferencji zapowiedziały uznane międzynarodowe autorytety prawa ochrony dziedzictwa kultury, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych: UNIDROIT, UNESCO, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), ICCROM - conserving culture, promoting diversity . Jest wśród nich również prof. Toshiyuki Kono, prezydent ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych przy UNESCO). Konferencję poprzedzą wykłady nt. prawa japońskiego prof. Toshiyuki Kono i prof. Ren Yatsunami z Kyushu University w dniu 5 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji UG

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.