PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja
22-03-2018

Informacje / Odszedł na zawsze Marek ŻAK

Odszedł na zawsze Marek ŻAK

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 17/18 marca 2018 r. odszedł na zawsze Marek ŻAK, wybitny fotograf, artysta i konserwator zabytków, wielki przyjaciel Muzeum Zamkowego w Malborku, człowiek ogromnego serca.

Absolwent studiów zabytkoznawczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmował się zawodowo przede wszystkim fotografią dokumentalną. W latach 80. XX w. uczestniczył we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach konserwatorskich Muzeum Zamkowego wykonując ogromną liczbę zdjęć i reprodukcji na potrzeby prowadzonych prac. Szczególnym osiągnięciem była wykonana przez niego wspólnie z Wacławem Górskim dokumentacja polichromii sklepiennych w Pałacu Wielkich Mistrzów w świetle UV, dzięki której dokonano odkryć gotyckich malowideł w szeregu reprezentacyjnych wnętrz. W ostatnich latach pełnił funkcję starszego wykładowcy w Pracowni Fotografii Dokumentalnej macierzystego Uniwersytetu.

 

Wykonał również niezliczoną ilość zdjęć zamku malborskiego, ilustrujących szereg albumów i przewodników o zamku, które opublikował w założonej przez siebie Oficynie Wydawniczej „Excalibur”. Był wydawcą pierwszego profesjonalnego albumu o Malborku oraz autorem interesujących kolaży malarsko-fotograficznych, nawiązujących do legendy o powstaniu pierwszego zamku krzyżackiego w konarach dębu.

 

W pamięci osób, które go znały zapisał się jako niezrównany kolega, znakomity nauczyciel i dusza każdego towarzystwa, w którym się znalazł.

 

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.