PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna online
25-09-2019

Informacje / Oprowadzania kuratorskie po wystawie Mądrość zbudowała sobie dom... Państwo krzyżackie w Prusach.

Oprowadzania kuratorskie po wystawie Mądrość zbudowała sobie dom... Państwo krzyżackie w Prusach.

Oprowadzania kuratorskie po wystawie Mądrość zbudowała sobie dom... Państwo krzyżackie w Prusach.

Od 28 września, przez kolejne soboty do 9 listopada, będą mieli Państwo okazję zapoznać się z ekspozycją razem z jej współautorami.

Kuratorzy także chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące organizacji wystawy oraz jej najcenniejszych eksponatów.

HARMONOGRAM:
28 września – Bartłomiej Butryn, Krzyżacka "ars saccra". O przedmiotach liturgicznych z terenu dawnego państwa krzyżackiego w Prusach
5 października – Monika Czapska, Klimat religijny a sztuka w państwie krzyżackim w Prusach
12 października – Daniel Gosk, Ewolucja uzbrojenia na terenie państwa krzyżackiego
19 października – Joanna Czarnowska, System monetarny w państwie krzyżackim
26 października – Zbigniew Sawicki, Plemięta. Barczewko. Elbląg. Kultura materialna w średniowieczu.
9 listopada – Janusz Trupinda, „Mądrość zbudowała sobie dom...”. Państwo krzyżackie w Prusach – oprowadzanie kuratorskie

GODZINY: 11.00 - 12.30
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 20 osób
CENA BILETÓW: 5 PLN - dostępne online oraz w kasie biletowej

WAZNE! Zbiórka przed kasami biletowymi.

 

Serdecznie zapraszamy!

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.