PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
12-12-2018

Informacje / REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs organizowany na portalu Facebook.com (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 82-200 Malbork NIP 579-10-02-043 dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Muzeum Zamkowe w Malborku w serwisie Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.MalborkuMuzeum
 4. Konkurs trwa od dnia od 13 grudnia 2018 od godz. 8.00 do 17 grudnia 2018  do godziny 23:59.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w ust. 4 powyżej, o czym poinformuje w poście na profilu https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku
 6. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być:

 

 1. pełnoletnia osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski;
 2. osoba zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła 13 lat, której opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.

 

 1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy zwycięzcami Konkursu okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 

 1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu;
 2. posiadać aktywne konto w serwisie Facebook.com
 3. wykonać zadanie konkursowe opublikowane w specjalnym wpisie na profilu https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku
 1. Zwycięzcy Konkursu (zwani dalej „Zwycięzcami”) zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w Konkursie. Odpowiedzi konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 3. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 4. Odpowiedzi zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne
  i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 

 1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia w trakcie Konkursu tylko raz i może otrzymać nie więcej niż 1 nagrodę.
 2. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez serwis Facebook funkcjonalności oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 

Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:

 

 1. nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe i spełnią wymogi Regulaminu.
 2. jury konkursu wybierze najciekawsze zgłoszenia

 

NAGRODY

 

W Konkursie rozdane zostaną następując nagrody w postaci 5 opakowań puzzli obserwacyjnych Rycerze (zwane dalej „Nagrodami”):

 

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 dni od zakończenia konkursu w formie wpisu na stronie https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku zawierającego imiona i nazwiska lub nazwy profilu Zwycięzców, pod jakimi funkcjonują w serwisie Facebook. W tym samym wpisie Zwycięzcy zostaną poproszeniu o kontakt z administratorem strony https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborkuza pomocą wiadomości prywatnej z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook.
 2. Każdy Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od momentu opublikowania wpisu
  z wynikami, o którym mowa w ust. 1, przesłać do strony
  https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 

 1. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty na wskazany przez Zwycięzcę adres.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w ciągu 10 dni od przesłania przez Zwycięzcę danych.

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 1. dopisek na kopercie: puzzle
 2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego osoby składającej reklamację;
 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 4. podpis reklamującego.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook),
  a w przypadku Zwycięzców – także adresu do wysyłki Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających
  z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
  w Konkursie.
 5. Strona https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na   https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku jest regulowana osobnymi postanowieniami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację Konkursu.
← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.