PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
24-08-2020

Informacje / Zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych

Zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych

 

Bibliotekarz w muzeum. Praca – współpraca – wyzwanie.

Muzeum Zamkowe w Malborku, 25.09.2020 r.

 

 

 

 

Konferencja jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Muzeum Warszawy w celu zwrócenia uwagi na potrzeby, zadania i pracę bibliotek muzealnych, które swoją specyfiką różnią się od pozostałych typów bibliotek. W tym kontekście, również praca bibliotekarza nabiera nowego znaczenia i wymaga innych umiejętności, które są przydatne konkretnemu kręgowi odbiorców: muzealnikom, naukowcom oraz specjalistom wielu dziedzin wiedzy. Co za tym idzie, rodzaj usług oferowanych w bibliotece ma nieco inny charakter.

Spotkanie ma na celu zwrócenie uwagi na problemy z jakimi na co dzień zmagają się pracownicy bibliotek muzealnych, stworzenie miejsca na wymianę doświadczeń i integrację środowiska.

 

Sesja w Malborku skupi się wokół pracy bibliotekarza, jego zadań, umiejętności i kompetencji; planowania działań i specyfiki pracy w bibliotece muzealnej. To bardzo ważne zagadnienie w kontekście przemian jakie dokonują się w polskim i światowym bibliotekarstwie, w świetle zmian charakteru bibliotek, już nie tylko jako miejsca, w którym można wypożyczyć książkę, lecz jako miejsca kształtującego i mającego ogromny wpływ na lokalne środowisko, integrujące społeczności i wychodzące naprzeciw potrzebom współczesnego odbiorcy kultury.

 

 

 

PROGRAM

 

 

09.30 rejestracja uczestników

 

10.00 dr hab. Janusz Trupinda (Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku) - otwarcie konferencji, oficjalne powitanie uczestników.

 

10.15−10.35 Aleksandra Siuciak (Muzeum Zamkowe w Malborku), Bibliotekarz muzealny, czyli jaki? O roli i kompetencjach zawodowych bibliotekarza w muzeum na przykładzie Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

10.35−10.55 Marta Kurzyńska (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Będąc „młodą” bibliotekarką, przyszedł raz do mnie czytelnik, czyli wyimki z życia Biblioteki Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

10.55−11.15 Katarzyna Męzik (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie), TG „Sokół” we Francji – różne dokumenty. Opracowanie zbiorów szansą na zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez bibliotekarzy muzealnych.

 

11.15−11.35 Katarzyna Żak-Caplot (Biblioteka Muzeum Warszawy), Bibliotekarz muzealny dziś i jutro, czyli współpraca i inicjatywy bibliotekarzy muzealnych 2019/2020.

 

11.35−12.00 DYSKUSJA / PREZENTACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 

12.00−12.30 PRZERWA KAWOWA

 

12.30−12.50 Sylwia Szarejko (Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku), Zbiory biblioteczne i książki w Muzeum Pamięci Sybiru – misja popularyzacja.

 

12.50−13.10 Anna Gromkowska, Alicja Łuczyńska (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – historia, współpraca, perspektywa.

 

13.10−13.30 Katarzyna Pawlicka (Muzeum Historii Polski w Warszawie), Budowa stałej siedziby Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej – krótkie informacje.

 

13.30−14.30 DYSKUSJA / PREZENTACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI / PODSUMOWANIE

 

14.30−15.30 OBIAD / PRZERWA KAWOWA

 

15.30 ZWIEDZANIE MUZEUM

 

Niebawem, na podane adresy e-mailowe, zostaną rozesłane wszelkie niezbędne informacje. Bardzo prosimy o zapoznanie się nimi.

Jednocześnie informujemy, że planujemy nagranie wystąpień oraz ich publikację na stronie internetowej lub na FB.

 

W związku z licznymi zapytaniami przesyłamy również link do malborskiej bazy noclegowej https://visitmalbork.pl/Baza-noclegowa/24-0.html

 

Do zobaczenia w Malborku!!!

 

 

Patronat medialny nad konferencją objął portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - SBP.pl

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.