PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku
29-11-2018

Informacje / Zaproszenie na konferencję - Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego

Zaproszenie na konferencję - Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego

Uprzejmie informujemy, że została zamknięta lista uczestników konferencji.

 

VIII Konferencja Naukowa z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego

Honorowy Patronat prof. dr hab. Piotr Gliński

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Prace konserwatorskie w zespole kościoła NMP w Malborku. Próba podsumowania.

Ośrodek Konferencyjny Karwan, Muzeum Zamkowe w Malborku

29 i 30 listopada 2018 roku

 

Muzeum Zamkowe w Malborku od 2004 roku organizuje konferencje pod zbiorczym tytułem „Spotkania Malborskie”. Są one forum prezentacji badań z zakresu historii, historii sztuki, kultury, konserwatorstwa - problematyki bliskiej inż. arch. Maciejowi Kilarskiemu (1922-2003). Cykl ten jest symbolicznym upamiętnieniem oraz wyrazem szacunku i wdzięczności dla wieloletniego pracownika Muzeum Zamkowego i członka Rady Muzealnej, konserwatora zabytków, historyka sztuki, wybitnego badacza architektury zamku malborskiego. Był on autorem wielu prac badawczych i opracowań naukowych, dotyczących głównie zamku w Malborku, jak też aktywnym uczestnikiem powojennej odbudowy miasta Gdańska i malborskiej warowni.

 

W tym roku chcielibyśmy podjąć temat prac wykonanych w ramach projektu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014,

w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Efektem dwuletnich działań jest między innymi przywrócenie zespołowi zamkowemu świątyni zakonnej i unikatowego mozaikowego posągu Madonny ze wschodniego szczytu kościoła zamkowego. Zapraszamy autorów koncepcji, wykonawców, ekspertów, historyków i konserwatorów do podsumowania wykonanych prac, refleksyjnego spojrzenia z dwuletniej już perspektywy i dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami.

Prace wykonane w Malborku były jednym z najważniejszych projektów konserwatorskich w Europie, a sam zamek punktem odniesienia dla wielu innych projektów konserwatorskich, obiektem, który bez przesady można nazwać „podręcznikowym”.

 

Dlatego jesteśmy przekonani, iż warto podjąć refleksję i podsumować przeprowadzone działania. Konferencja odbędzie się w Malborku, w dniach 29 i 30 listopada 2018 roku i rozpocznie się prezentacją założeń i koncepcji projektu oraz efektu końcowego przeprowadzonych prac. Później przewidujemy dyskusję wraz z krótkimi wystąpieniami zaproszonych gości. Bardzo prosimy o wcześniejszą deklarację udziału w konferencji. Sekretarzem konferencji jest Wiesława Połom-Jakubowicz (w.polom[at]zamek.malbork.pl), tel. 55 6470947, która z przyjemnością pomoże we wszelkich sprawach organizacyjnych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

Organizatorzy

 

Do pobrania:

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.