PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Ośrodek konferencyjny Karwan / Atrakcje zamkowe

Na życzenie naszych gości urozmaicimy konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe, uroczyste kolacje oraz biesiady niezwykłymi atrakcjami zamkowymi:

 

SEZON ZIMOWY

1. W okresie od 16.09.2019 do 29.04.2020 zapraszamy na nocne zwiedzanie zamku cennik i zasady rezerwacji jak niżej:

Nocne zwiedzanie zamku

 ► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. polskim – 30 PLN / os., opłata ulgowa  – 20 PLN / os.
(w cenie opłata przewodnicka i 8% VAT)
► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. obcym– 40 PLN / os., opłata ulgowa– 30 PLN / os.
(w cenie opłata przewodnicka i 8% VAT)

W przypadku grup mniejszych niż 20 osób obowiązuje opłata ryczałtowa:
► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. polskim– 600 PLN, opłata ulgowa – 400 PLN
► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. obcym – 800 PLN, opłata ulgowa – 600 PLN

 

 

 


Bilet ulgowy przysługuje:
•    młodzieży uczącej się
•    nauczycielom
•    wychowawcom placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, ośrodków i schronisk dla nieletnich
•     emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
•    osobom odznaczonym Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury
Osoby, którym przysługują ww. ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów.
 

 

Nocne zwiedzanie może być wzbogacone : 

► pokazem bicia monet – każdy uczestnik otrzymuje jako pamiątkę skórzany mieszek z 4 monetami – 20 PLN / os. + 23% VAT
W przypadku grup mniejszych niż 20 osób obowiązuje opłata ryczałtowa – 400PLN + 23%VAT

► pokazem walk rycerskich – 5 000 PLN + 23% VAT (ok. 30 min.)

► pokazem strzelania z łuku i kuszy – 2 000 PLN + 23% VAT (jedno stanowisko)

► koncertem muzyki dawnej ( ½ godz. ) – 1 500 PLN + 23% VAT

 

2. Zabawa historyczna pt. Uczta u Wielkiego Mistrza, do której każdorazowo pisany jest scenariusz uwzględniający potrzeby i możliwości gości; zabawa taka jest ciekawym i niekonwencjonalnym spotkaniem z zamkiem i jego historią. Uczestnicy są dzieleni na zespoły twórcze, które wypełniając zadania przygotowują się do spotkania z Wielkim Mistrzem, aby zasiąść z nim do stołu honorowego (grupy do 40 osób)


Zabawa historyczna
 
► napisanie i wdrożenie scenariusza do zabawy – 3 800 PLN + 23% VAT
► wstęp na teren zamku – 20 PLN /  os. + 23% VAT

Możliwe są dwie wersje zabawy:
► tylko z zadaniami intelektualnymi (I)
► z zadaniami sprawnościowymi i intelektualnymi (II)

Do przeprowadzenia zabawy w wersji rozbudowanej (II) niezbędne są następujące elementy:
► Muzykanci – 300 PLN + 23% VAT
► Alchemicy – 300 PLN + 23% VAT
► Monety bite na zamku – 20 PLN / os. + 23% VAT
► Mistrzowie Drogi – 300 PLN + 23% VAT
► List od Wielkiego Mistrza – 200 PLN + 23% VAT
► Rycerstwo : 
     ► prowadzenie zabaw rycerskich oraz pokaz walki – 7 000 PLN + 23% VAT
     ► możliwość uszycia tunik rycerskich, które uczestnicy zabierają na pamiątkę – 60 PLN / os. + 23% VAT (ubierane na czas biesiady) 
 
Pokaz walki rycerskiej
 
 
3. Przygoda Filmowa, do której każdorazowo pisany jest scenariusz uwzględniający potrzeby i możliwości gości; zabawa taka jest niekonwencjonalnym spotkaniem z twierdzą nad Nogatem i jej tajemnicą. Uczestnicy są dzieleni na trzy ekipy realizacyjne i kręcą etiudy według własnego scenariusza lub gotowych skryptów w przepięknej scenerii zamkowej. Następnie prezentują nakręcone materiały filmowe na Festiwalu Gwiazd. Dopełnieniem gali festiwalowej jest uroczysty bankiet w jednej z sal zamkowych (grupy do 60 osób)
 
Przygoda filmowa
 
► napisanie i wdrożenie scenariusza do zabawy – 3 800 PLN + 23% VAT
► opiekunowie grup filmowych – 300 PLN / opiekun + 23% VAT
► wstęp na teren zamku – 20 PLN / os. + 23% VAT
► stroje i rekwizyty – koszt wg zamówienia
► nagrody filmowe Ulryki50 PLN / szt. + 23% VAT
 
► Koszty organizacji spotkania – 10% kosztorysu + 23% VAT
 
►Wynajem sal i pomieszczeń po uprzednim zapytaniu o cenę w formie pisemnej ( e-mail, faks lub inne pismo)
 
► Realizacja zamówienia po podpisaniu umowy i dokonaniu 40% przedpłaty 
 

 
Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo odmówienia wynajęcia Ośrodka ze względu na charakter obiektu i działalność statutową Muzeum. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.