PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Kto jest kim / Oddział w Kwidzynie

Przejdź do strony WWW Muzeum w Kwidzynie...

Zamek w Kwidzynie
Odział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Katedralna 1
82-500 Kwidzyn
 
Kancelaria
Izabela Matyszkiewicz
specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
tel.: +48 55 646 37 99
fax: +48 55 646 37 81
email: kwidzyn[at]zamek.malbork.pl
 
Informacja
tel.: +48 55 646 37 97
 
Kasa, rezerwacja biletów, przewodnika
tel.: +48 55 646 37 80
email: kwidzyninfo[at]zamek.malbork.pl 
 

Kierownik Zamku w Kwidzynie
dr Justyna Liguz

tel.: +48 55 646 37 99
fax: +48 55 647 37 81
email: j.liguz[at]zamek.malbork.pl 

 

Pracownia Działu Sztuki
Pracownia Działu Historii
Łukasz Rzepczyński
tel.: +48 55 646 37 94
email: l.rzepczynski[at]zamek.malbork.pl
 

Pracownia Działu Przyrody

Adam Juźwiak
tel.: +48 55 646 37 95
email: a.juzwiak[at]zamek.malbork.pl
 

Pracownia Działu Archeologii
Joanna Jezierska
tel.: +48 55 646 37 87
email: j.jezierska[at]zamek.malbork.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.