PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuDarmowy listopad w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenne

Ochrona danych - RODO

Co to jest RODO?

 

Jest to powszechnie używany skrót odnoszący się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy adres do doręczenia zakupów dokonanych w naszym sklepie. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych osobowych

np. ich przechowywanie czy wykorzystywanie w celach, do których zostały zebrane.

 

Poniższa klauzula informacyjna ma zastosowanie do prowadzonej przez Muzeum Zamkowe w Malborku działalności statutowej do realizacji której Muzeum zostało powołane. Szczegółowe klauzule informacyjne, udostępniane są osobom, których dane osobowe Muzeum przetwarza w poszczególnych procesach przetwarzania danych.

 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku,
ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, tel.: +48 55 647 08 02, fax: +48 55 647 08 03,

email: sekretariat@zamek.malbork.pl, reprezentowane przez Dyrektora, zwane dalej także „Muzeum”.

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Można napisać do wyznaczonego przez Administratora danych Inspektora danych osobowych: adres

e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl, adres pocztowy: Inspektor ochrony danych, Muzeum Zamkowe w Malborku,

ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.

 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora?

 

Cel: Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności statutowej.

Statut dostępny jest na https://bip.zamek.malbork.pl/artykuly/38/statut-Muzeum .
Do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie prowadzenia przez Muzeum działalności statutowej dochodzi

w szczególności w związku z:

 • gromadzeniem i zabezpieczaniem muzealiów, w szczególności z poszukiwaniem eksponatów muzealnych, zakupem muzealiów, przyjmowaniem darowanych muzealiów, ich depozytów, wymiany, określaniem ich wartości;
 • ewidencjonowaniem zbiorów muzealnych i pozyskiwaniem o nich informacji (zwłaszcza o wcześniejszych właścicielach), w tym poprzez prowadzenie ksiąg i kart inwentarzowych, także w formie elektronicznej;
 • odbywaniem przez Państwa kwerend w zbiorach Muzeum;
 • prowadzeniem konserwacji eksponatów, w tym gromadzeniem dokumentacji historycznej i technicznej obiektów, prowadzeniem ekspertyz konserwatorskich i dokumentacji technicznej obiektów;
 • prowadzeniem działalności z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym poprzez współpracę z instytucjami naukowo - badawczymi, antykwariatami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzeniem działalności naukowej, w tym organizowanie wydarzeń naukowych i udział pracowników Muzeum w zewnętrznych konferencjach, zjazdach, sympozjach;
 • prowadzeniem działalności wystawienniczej i popularyzatorskiej, w tym z wystawami organizowanymi przez Muzeum;
 • prowadzeniem przez Muzeum działalności edukacyjnej, związanej z odbywaniem lekcji muzealnych, współpracę ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi;
 • działalnością podejmowaną przez sponsorów na rzecz Muzeum;
 • utrzymywaniem przez Muzeum kontaktów z przedstawicielami mediów i środków masowego przekazu, w celu promocji działalności Muzeum;
 • gromadzeniem, opracowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem materiałów archiwalnych, w tym materiałów zarejestrowanych w formie filmu lub nagrania;
 • działalnością związaną z prowadzeniem przez Muzeum sklepu internetowego;
 • działalnością związaną z prowadzeniem przez Muzeum ośrodka Karwan.

 

W związku z prowadzoną działalnością statutową, w zależności od jej charakteru, Muzeum przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe - w tym adres korespondencyjny, informacja o posiadanym tytule lub stopniu naukowym, dane jednostki/instytucji/firmy, z którą związana jest określona osoba - jeśli dotyczy, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące specjalności danej osoby w zakresie związanym
z merytorycznym aspektem funkcjonowania jednostki/instytucji/firmy, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność) - dostęp do innych danych na dokumencie tożsamości w celu weryfikacji tożsamości osoby; w przypadku osób zmarłych ich dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 1. właściwe przepisy RODO, w szczególności:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. właściwe przepisy prawa krajowego, w szczególności:
 • ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • przepisy wykonawcze wydane na podstawie powyższych.

 

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również na podstawie wyrażonej wcześniej zgody np.: w celu otrzymania zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja zadań statutowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyrazili. Oświadczenie o wycofaniu zgodny można przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

4. Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Państwa dane osobowe?

a. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

b. W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego Państwa dane udostępnimy:

 • osobom upoważnionym przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmiotom, którym Muzeum zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
 • podmiotom prowadzącym działalność bankową, pocztową i kurierską,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, a także podobne usługi,
 • osobom prowadzącym kwerendy w zbiorach Muzeum,
 • osobom prowadzącym prace naukowo- badawcze z wykorzystaniem zbiorów Muzeum.

 

5. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Muzeum, co do zasady, nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, aczkolwiek nie jest wykluczone zajście takiej konieczności, zwłaszcza w ramach współpracy międzynarodowej Muzeum lub odbywania kwerend w zbiorach Muzeum przez obywateli tych państw.

 

6. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Muzeum w związku z prowadzeniem działalności statutowej będą przechowywane wieczyście.

Wynika to ze szczególnej roli Muzeum jako instytucji gromadzącej dobra kultury
i dokumentację im towarzyszącą. Podstawy prawne takiego działania wynikają z:

 1. art. 5 ust. 1 lit. e) RODO, który stanowi, że dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”).

W związku z powyższym, działalność Muzeum jako państwowej instytucji kultury w zakresie przetwarzania danych osobowych w aspekcie prowadzonej działalności statutowej podlega pod cele archiwalne w interesie publicznym, a także ma związek z prowadzonymi badaniami naukowymi i historycznymi.

 1. obwiązującej w Muzeum „Instrukcji Archiwalnej”, przyjętej w trybie wynikającym z ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - w porozumieniu
  z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. „Instrukcja Archiwalna” zalicza dokumenty związane z prowadzoną przez Muzeum działalnością statutową do kategorii archiwalnej „A”, tj. jako przechowywaną wieczyście.

 

7. Jakie macie Państwo uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia,
 2. do ich sprostowania, na zasadach określonych w art. 16 rozporządzenia,
 3. ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia,
 4. wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w art.21 rozporządzenia.

Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu

o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

 

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

 

9. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych (dotyczy sytuacji, gdy Muzeum uzyskuje te dane bezpośrednio od Państwa) jest co do zasady dobrowolne, a zarazem konieczne do korzystania
z usług działalności statutowej Muzeum - w szczególności w zakresie dostępu do zbiorów Muzeum, prowadzonej działalności naukowej i edukacyjnej. Odmowa podania danych będzie skutkowała niemożnością korzystania z usług działalności statutowej Muzeum.

 

10. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z prowadzoną przez nas działalnością statutową, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za Państwa zgodą.

W sytuacji, gdy Muzeum przetwarza Państwa dane osobowe, a pozyskano je w inny sposób niż bezpośrednio od Państwa, to źródłem pochodzenia tych danych mogą być:

 • źródła powszechnie dostępne w szczególności materiały zamieszczone w na stronach internetowych, w portalach społecznościowych, w wydawnictwach i publikacjach oraz dane kontaktowe tam umieszczone;
 • źródła osobowe, w szczególności pracownicy innych instytucji kultury.

Powyższe dotyczy w szczególności danych identyfikacyjnych osoby (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

w związku z prowadzonymi poszukiwaniami dóbr kultury i informacjami o nich.

 

11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowane, przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych.

 

12. Czy Muzeum Zamkowe w Malborku stosuje monitoring wizyjny?

Obszar Muzeum Zamkowego w Malborku jest monitorowany. Celem jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum. Przebywając na obszarze Muzeum przyjmują Państwo świadomość realizacji wymogów prawnych przez Muzeum w tym zakresie. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.