PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuDarmowy listopad w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Staże i praktyki

Muzeum Zamkowe w Malborku przyjmuje na staże zawodowe i praktyki studenckie osoby, które zostały skierowane do ich odbycia przez macierzyste uczelnie, instytuty naukowe i urzędy pracy na początku roku akademickiego, tj. w październiku każdego br.
Warunkiem przyjęcia na staż/praktykę jest pisemne porozumienie zawarte pomiędzy Muzeum zamkowym a daną instytucją/urzędem na określony czas.


Praktykanci i stażyści powinni okazać się:
1.pisemnym imiennym skierowaniem z macierzystej instytucji, w którym powinien być określony czas trwania praktyki/stażu,
2.indywidualnie sformułowanym programem praktyki podpisanym przez opiekuna ze strony uczelni/zakładu,
3.ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującym okres praktyki, zapewnione przez uczelnię/urząd lub we własnym zakresie.


Zakończenie praktyki/stażu
1.po ukończeniu praktyki/stażu osoba otrzymuje pisemne potwierdzenie odbycia praktyki, stażu zawierające m. in. zakres wykonywanych zadań oraz zakres uzyskanej wiedzy, umiejętności oraz rozwijanych kompetencji społecznych.
2.Muzeum Zamkowe umożliwia uczelni/urzędowi ocenę programu i przebiegu praktyki/stażu.

Zgodne z zaleceniem Rady Ministrów dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych z dn. 03.03.2015 r.
 


Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy, stażu lub praktyki studenckiej w naszej instytucji zapraszamy do przysłania CV na adres email:

sekretariat@zamek.malbork.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.