PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecie
24-01-2017

Ogłoszenia / L.dz. DKZ.2610.2.1.2017.mj zamówienie poniżej 30.000 EURO

L.dz. DKZ.2610.2.1.2017.mj                                          
Zamówienie  poniżej 30.000 EURO

        
Zapytanie ofertowe
Dotyczy:  Utrzymania sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony)


 Muzeum Zamkowe w Malborku zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie:
 Utrzymania sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony)
1. W ramach przedmiotowego zadania WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonywać:
a. wyjazdy do zgłoszeń serwisowych w trybie 24h;
b. bieżące naprawy systemów.
 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy (wykaz) systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie, sporządził Dorian Śledź – administrator systemów bezpieczeństwa elektronicznego MZM

2. WYKONAWCA winien spełniać określone poniżej warunki, potwierdzone złożeniem stosownych dokumentów: 
a. posiada Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
b. posiada polisę ubezpieczeniową OC na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz na wypadek powstania szkód powstałych z winy wykonawcy, związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczeń – odpowiednio 50.000 zł i 100.000 zł. 
c. posiada urządzenia pomiarowe do pomiaru pojemności akumulatorów,
d. posiada urządzenia zastępcze, które może zamontować w celu zapewnienia ciągłości pracy systemów na czas naprawy,
e. wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi niezbędne uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, tj.:
a) kierownik prac SSP - koordynujący całokształt prac serwisowych, posiadający:  
- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydaną przez właściwego wojewódzkiego komendanta policji, zgodnie z art. 27 ust 1 oraz art. 28 i 29 ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
- udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV
- uprawnienia do pracy na wysokości
b) kierownik prac SSWiN - koordynujący całokształt prac serwisowych, posiadający:  
- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydaną przez właściwego wojewódzkiego komendanta policji, zgodnie z art. 27 ust 1 oraz art. 28 i 29 ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
- udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV
- uprawnienia do pracy na wysokości
c)    minimum 2 pracowników posiadających:
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV;
- uprawnienia do pracy na wysokości.
Na potwierdzenie posiadanych przez w/w osoby kwalifikacji do oferty należy załączyć kserokopię ich uprawnień zawodowych oraz opis doświadczenia. Ponadto należy przedstawić dokument potwierdzający typ i nr seryjny urządzenia do pomiaru pojemności akumulatorów wydany przez producenta.

3. Wymagany termin wykonywania przedmiotowych prac - do 31.12.2017r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację prac
4. Odpowiedź na zapytanie prosimy złożyć na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z napisem: „oferta na Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów zabezpieczenia elektronicznego w obiektach MZM w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony) do Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, w terminie do dnia 30.01.2017r. do godz. 9.00.
5. Przy ocenie ofert ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:
-  cena ofertowa za roboczogodzinę pracy zespołu serwisowego - 70%
-  czas reakcji na zgłoszenie - 30%.
Zasady oceny kryterium „cena”.
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie przepisami prawa i sposobem obliczania ceny, podana w „Formularzu ofertowym”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:                                                        
                      Lc= Cmin/Co x 70 pkt.
Lc - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach
Co - cena brutto badanej  ofert  
                   Zasady oceny kryterium „czas reakcji na zgłoszenie” (Lcr)
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowym” i złożonego w niej oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji na 7 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca, który skróci czas reakcji otrzyma za każdą godzinę 6 pkt.; maksymalną ilość 30 punktów otrzyma Wykonawca, który skróci czas reakcji na zgłoszenie do 2 godzin.
            Następnie punkty z dwóch kryteriów zostaną dodane i dadzą one liczbę przyznaną rozpatrywanej ofercie.
                     Lc + Lcr = Clp      gdzie   Clp = całkowita liczba uzyskanych punktów
             Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej (Clp).

Osobą uprawnioną do kontaktu z ramienia Muzeum Zamkowego w Malborku jest Dorian Śledź – administrator systemów bezpieczeństwa elektronicznego MZM,  tel. 502 699 898

Uwaga!:
•  Wszystkie dokumenty przedstawione w kopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.
•  Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej obiektów, których dotyczy zamówienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.