PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku
03-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1.Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej w okresie od 22 lipca 2016r. do 24 lipca 2016r. w ramach Festiwalu Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka” na gruntach Muzeum położonych po wschodniej stronie Przedzamcza.

2.Lokalizację gruntu i jego powierzchnię określa załączony plan sytuacyjny. Muzeum przewiduje utworzenie trzech punktów gastronomicznych. Dokładne wytyczenie poszczególnych stanowisk nastąpi po wybraniu najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy.

3.Składający ofertę zobowiązany jest:
1)zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2 i sporządzić opis przedstawiający sposób zagospodarowania terenu tak, aby poszczególne stanowisko gastronomiczne umożliwiało jednoczesną obsługę minimum 100 osób. Punkty gastronomiczne powinny być wyposażone w ławy, stoły wraz z parasolami.
2)udokumentować prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej w okresie nie krótszym niż 3 lata,
3)wpłacić na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 lub w kasie Muzeum wadium w kwocie 2 800,00 w terminie do dnia 08.06.2016r. do godz.14.00
4.Kryterium oceny ofert: cena.

5.Opłata za prowadzenie działalności gastronomicznej na udostępnionym terenie za okres, o którym mowa w pkt 1 musi wynosić nie mniej niż 28 000,00 PLN netto plus należny podatek VAT.

6.Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia:
1)energii elektrycznej w formie ryczałtu w wysokości 300,00 zł. brutto,
2)wody w formie ryczałtu w wysokości 60,00 zł. brutto,
3)wywozu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 100,00 zł. brutto,

7.Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej
ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze
niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia.
2)opis punktów gastronomicznych zgodnie z pkt 3 wraz z podaniem menu,
3)parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

8.Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 09.06.2016r. do godz. 10.00

9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. o godzinie 10.10 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

10.Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 8 ppkt 3) w terminie do dnia 13.06.2016r. pod rygorem utraty wadium.

11.Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet opłaty, o której mowa w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11 i 13.

12.Opłata określona w przyjętej ofercie płatna jest w całości w terminie 3 dni od podpisania umowy pod rygorem jej rozwiązania i przepadku wadium.

13.Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.