PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
27-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1.Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie warsztatu malarza i rysownika w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w miejscu wskazanym przez Muzeum na terenie Zamku Średniego.

2.Orientacyjną lokalizację warsztatu i powierzchnię gruntu określa załączony plan sytuacyjny (zaznaczenie na czerwono).

3.Składający ofertę zobowiązany jest:
a. zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2.
b. wpłacić w kasie Muzeum wadium w kwocie 1000,- (słownie: jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 31 maja br.
c. załączyć do oferty minimum 10 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych z widokami zamku lub jego fragmentów.

4.Kryterium oceny ofert:
  - cena – 30%,
  - ocena załączonych prac – 70%.

5. Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla warsztatu wynosi 600 zł (słownie: sześćset zł) plus należny podatek VAT. 

6. Użytkownik będzie zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na udostępnionym terenie.

7. Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta,
2)co najmniej dziesięć prac wykonanych własnoręcznie przez oferenta (rysunki i obrazy z widokami zamku lub jego fragmentów),
3)wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4)parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 9.00

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja br. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 5ppkt 3) w terminie do dnia 1 czerwca br. pod rygorem utraty wadium.

11. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty opłaty, o której mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.

12. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.