PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum
18-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (3 stanowiska) w okresie od 24 maja do 14 września 2016 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania). Stanowiska zostały oznaczone literami A, B, C.
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego nie może przekraczać 20 m2 (max. 4 x 5 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane produkty wykonane metodami rzemieślniczymi, a do tego należy uwzględnić jej  interaktywny charakter (pokazy i warsztaty bezpośrednio związane z rzemiosłem dawnym, z wykorzystaniem narzędzi używanych do obróbki wybranego towaru). Stanowisko powinno prezentować  rzemiosło wiodące w średniowieczu.

Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla każdego stanowiska handlowego wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu wywozu nieczystości w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości  40 zł. brutto.
Jedna osoba może złożyć ofertę na jedno stanowisko.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 40 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów - 60 %.

Trzy wybrane oferty, według ilości uzyskanych punktów, będą dotyczyć odpowiednio: najkorzystniejsza oferta – stanowisko A, druga w kolejności oferta – stanowisko B, trzecia w kolejności oferta - stanowisko C.

Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2)opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3)wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4)parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja br. o godz. 10.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia  23 maja br. do godz. 9.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, których oferty zostały wybrane zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoby te zobowiązane są podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 24 maja br. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.