PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
MarlstoneXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoStraty wojenne
27-04-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza licytację na obsługę toalety usytuowanej na Przedzamczu  w pobliżu Bramy Zachodniej w terminie od 06 maja do 30 września 2016 r.

Oczekiwania od Oferenta:
-aktualna książeczka zdrowia
-znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym
-umiejętność obsługi platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych i centrali wentylacyjnej po przeszkoleniu przez wyznaczonego pracownika Muzeum

Oferent zobowiązany będzie do ponoszenia kosztu:
-zużytej wody i ścieków wg wskazań wodomierza
-energii elektrycznej wg wskazań licznika energii
-wyposażenia toalet w papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza, itp.
-utrzymywania toalety w czystości  przy użyciu własnych środków czystości

Do obowiązków Oferenta należeć będzie usuwanie usterek wynikłych w trakcie obsługi toalety, w tym wymiana przepalonych żarówek, naprawa cieknących baterii, spłuczek, zamków w kabinach WC, itp.
Muzeum Zamkowe zastrzega sobie aby wysokość opłaty za świadczoną usługę od jednej osoby nie przekraczała 2 zł.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) wynosi 5 000 zł (słownie: pięć  tysięcy  zł) netto plus należny podatek VAT.
Licytacja odbędzie się na zwyczajowych zasadach, tj. licytację wygrywa osoba oferująca najwyższy czynsz miesięczny.

Minimalne postąpienie dla licytacji wynosi 200 zł.

Licytacja odbędzie się w środę  04 maja  2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (sala 110 w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).

Zainteresowane osoby powinny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) w terminie  do 04 maja 2016 r. do godz. 11.00
Osoby, które wpłaciły wadium i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które nie wygrały licytacji.
Wadium osoby, która wygrała licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej miesięcznej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę w terminie do 06 maja  2016 r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.