PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
18-04-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na udostępnienie gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (6 stanowisk) i działalności gastronomicznej (1 stanowisko) w okresie od 29 kwietnia do 25 sierpnia 2016r. Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu licytacji).
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego w miejscu oznaczonym na planie nr 1 nie może przekraczać 3 m2 (tj. 2 x 1,5 m), nr 2 – 6 nie może przekraczać 9 m2 (max. 3 x 3 m).
Wszystkie stanowiska handlowe muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich z wyłączeniem stanowiska nr 1.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska handlowego oznaczonego na planie nr 1 wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące) plus należny podatek VAT. 
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowisk handlowych oznaczonych na planie numerami 2 - 6 wynosi 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązani do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto.
Powierzchnia stanowiska gastronomicznego (oznaczonego na planie literą G) wynosi 850 m2.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska gastronomicznego wynosi 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy) plus należny podatek VAT.  
Osoba prowadząca stanowisko gastronomiczne będzie zobowiązana do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika oraz wody i ścieków wg wskazań wodomierza.
W licytacji stanowiska gastronomicznego mogą wziąć udział jedynie osoby, które udokumentują:
-minimum 3-letnie doświadczenie przy obsłudze gastronomicznej ruchu turystycznego w obiektach plenerowych
-posiadanie stylizowanego stoiska historycznego w formie namiotu, umożliwiającego wraz z zabudową uzupełniającą obsługę jednocześnie minimum 150 osób.
Licytacja poszczególnych stanowisk odbywać się będzie zgodnie z ich numeracją, wygrywa osoba oferująca najwyższą opłatę miesięczną.
Jedna osoba może licytować dowolną liczbę stanowisk.
Minimalne postąpienie dla licytacji każdego stanowiska wynosi 200 zł.

Licytacja odbędzie się we wtorek 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum (sala konferencyjna w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego licytowanego stanowiska w terminie do 25.04.2016 r. do godziny 14.00. Udział w licytacji mogą wziąć osoby, które wpłaciły wadium lub posiadają pełnomocnictwo od takiej osoby z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby, które wpłaciły wadium na poszczególne stanowiska i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tych stanowisk tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które brały udział w licytacji, dokonały co najmniej jednego postąpienia i nie wygrały licytacji.
Wadium osób, które wygrały licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 29.04.2016r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

UWAGA!
Przetarg na kolejne stanowiska handlowe po zachodniej stronie Przedzamcza ogłoszony zostanie w przyszłym tygodniu.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.