PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum
10-05-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie warsztatu malarza i rysownika w okresie od 18 maja do 30 października w miejscu wskazanym przez Muzeum na terenie Zamku Średniego.
2.Orientacyjną lokalizację warsztatu i powierzchnię gruntu określa załączony plan sytuacyjny (zaznaczenie na czerwono).
3. Składający ofertę zobowiązany jest:
a) zapoznać się z terenem, o którym mowa w punkcie 2.
b) wpłacić w kasie Muzeum wadium w kwocie 1000,- (słownie: jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 17 maja 2017r. do godz. 8.30
c) załączyć do oferty minimum 10 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych z widokami zamku lub jego fragmentów.
4. Kryterium oceny ofert:
- cena - 30%,
- ocena załączonych prac - 70%.
5. Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla warsztatu wynosi 800 zł (słownie: osiemset zł) plus należny podatek VAT.
6. Użytkownik będzie zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na udostępnionym terenie.
7. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta,
2) co najmniej dziesięć prac wykonanych własnoręcznie przez oferenta (rysunki i obrazy z widokami zamku lub jego fragmentów),
3) wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4) parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie  Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork do dnia 17 maja 2017 r. do godz. 9.00
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.
10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 7 ppkt 4 w terminie do dnia 17 maja 2017r. pod rygorem utraty wadium.
11. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty opłaty, o której mowa w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10. Osoby, które składały oferty i nie zostały one wybrane otrzymają zwrot wadium.
12. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Plan sytuacyjny (pobierz)
Wzór umowy do ogłoszenia (pobierz)

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.