PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku
13-04-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z programem edukacyjno-rekonstruktorskim w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2022 r. w sezonie turystycznym, tj. maj-wrzesień), na gruntach Muzeum położonych po zachodniej stronie Przedzamcza w obrębie działki nr 154/2.

2. Lokalizację gruntu określa załączony plan sytuacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Składający ofertę zobowiązany jest:
1) zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2 i sporządzić opis przedstawiający sposób zagospodarowania terenu tak, aby stanowisko gastronomiczne umożliwiało jednoczesną obsługę minimum 30 osób.

2) sporządzić wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz opracować koncepcję funkcjonalno-użytkową poszczególnych obiektów na tym terenie, w tym stanowisk interaktywnych warsztatów rzemiosł dawnych,

3) scenariusz programu edukacyjnego (historyczno-rekonstrukcyjnego) realizowanego na udostępnionym terenie,

4) udokumentować prowadzenie działalności gastronomicznej w okresie nie krótszym niż 2 lata,

5) wpłacić na konto Muzeum lub w kasie Muzeum wadium w kwocie 5000 PLN w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r.

4. Opłata miesięczna za prowadzenie działalności gastronomicznej na udostępnionym terenie w miesiącach maj-wrzesień w okresie, o którym mowa w pkt 1 musi wynosić nie mniej niż 3000 PLN netto plus należny podatek VAT.

5. Użytkownik będzie zobowiązany ponadto do pokrycia kosztów zużycia:
1) energii elektrycznej – na podstawie wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt,
2) wody i ścieków – na podstawie wodomierza zainstalowanego na jego koszt,
3) wywozu nieczystości.

6. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.
2)  wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusz programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
3)  wysokość opłaty z rozbiciem na poszczególne lata,
4)  parafowany projekt umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
5)  numer konta, na które należy zwrócić wadium.

8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malborklub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 21 kwietnia 2017 r.   do godz. 9.00

9. Kryterium oceny ofert:
1) 60% - ocena wizualizacji zagospodarowania terenu, menu oraz opisu strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusza programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
2) 40% - cena.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

11. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą i spełniającą oczekiwania Muzeum, zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 7 ppkt4) w terminie wskazanym przez Muzeum, pod rygorem utraty wadium.

12. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wadium zostanie zwrócone oferentom, z zastrzeżeniem pkt 13.

13. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet opłaty, o której mowa w pkt 7 ppkt 3).

14. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.