PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
08-03-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-pokazowej

O G Ł O S Z E N I E

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę gruntów położonych na zachodniej stronie Przedzamcza z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-pokazowej.

 1. Przetarg dotyczy gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-pokazowej na trzech (3) stanowiskach o powierzchni 12 m2 każde. Usytuowanie stanowisk oznaczonych literami A, B, C określa plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1.

UWAGA:

 1. wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu niniejszego postępowania,
 2. na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zmian.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 12) i ust. 4 Ustawy prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmian.) Muzeum wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na takie zagospodarowanie tego terenu i na tej podstawie zostanie dokonane zgłoszenie Staroście Malborskiemu. Nieuzyskanie takiego pozwolenia będzie skutkowało unieważnieniem niniejszego postępowania.
 1. Minimalna wysokość oferowanego miesięcznego czynszu za dzierżawę jednego stanowiska wynosi 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) netto plus należny podatek VAT.
 2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia, w terminie do 5 kwietnia 2018 roku pod rygorem utraty wadium. Zobowiązany jest ponadto, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wpłacić na konto Muzeum oferowany czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc dzierżawy oraz kaucję w kwocie 1 500 zł, która będzie zwrócona na zasadach określonych w projekcie umowy.
 3. Umowa dzierżawy zostanie podpisana na czas określony, tj.: od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku, a wydanie przedmiotu dzierżawy i jego zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do pokrycia w formie miesięcznego ryczałtu opłat z tytułu:
 1. 40 zł netto z tytułu wywozu nieczystości,
 2. 90 zł netto w przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego Muzeum.
 1. Oferta zawierająca dane oferenta, proponowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, wizualizację stoiska oraz krótki opis proponowanego pokazu wytwarzania produktów winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.
 2. Wszystkie stanowiska handlowo-pokazowe muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich w kolorze ecru.
 3. Na stanowisku mogą być oferowane wyłącznie produkty wykonane własnoręcznie przez dzierżawcę i których pokaz wytwarzania prezentowany będzie na tym stanowisku, nawiązujące do epoki Średniowiecza oraz szczególnego charakteru zabytkowego kompleksu zamkowego.
 4. Ewentualne nakłady poniesione na przedmiot umowy w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi.
 5. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset) dla każdego stanowiska w terminie do 26 marca 2018 roku do godziny 14.00. Po wybraniu najkorzystniejszych ofert, wadium zostanie zwrócone podmiotom, których oferty nie zostały wybrane. Natomiast oferentom/oferentowi, których oferta została uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w pkt 3.
 6. Oferty należy złożyć do dnia 27 marca 2018 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zamek.malbork.pl
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku w siedzibie ogłaszającego przetarg, tj. Muzeum Zamkowym w Malborku, ul Starościńska 1, 82-200 Malbork.
 8. Kryterium oceny ofert:
 1. cena – 60 %,
 2. ocena oferowanych produktów i pokazów - 40 %.
 1. O kolejności przydzielenia stanowisk (A, B, C) będzie decydowała suma uzyskanych punktów.
 2. Muzeum Zamkowemu w Malborku przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, a w szczególności nieuzyskania pozwolenia, o którym mowa w Pkt 1.
 3. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.