PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku
09-03-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO

1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finału tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku skierowanego do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” w okresie od 01 maja do 30 września przez 3 kolejne lata począwszy od roku 2016 roku  na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim pomiędzy Bramą Zachodnią i Bramą Mikołaja.

2. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 1.

3. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 2

4. Firmy / osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do przetargu zobowiązane są do sporządzenia i załączenia do składanej oferty, w szczególności:
a)  scenariusza programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
b)  wizualizacji zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem podejmowanych przez nich działań.

5. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.

6. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.

7. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 14 marca 2016 roku, do godziny 15.00 do:
Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku
Ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
Z dopiskiem: oferta ,,Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna”.
Lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl

8. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty,
2)  scenariusz programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
3)  wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem obsługi animatorskiej,
4)  wysokość proponowanej opłaty za prowadzenie w/w działalności z rozbiciem na poszczególne lata,
5)  wysokość ceny za realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach złożonej oferty,
6)  parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.

9.  Kryterium oceny ofert:
1)  60% - ocena scenariusza programu zabaw, gier, konkursów i pokazów wraz z jego wizualizacją w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” - 60%,
2)  40% - cena

10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.