PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online
10-05-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na wykonanie konserwacji starodruków

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie konserwacji 2 starodruków. Prace konserwatorskie są współfinansowane z dotacji Stowarzyszenia Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

 

1. Opis zadania:

Konserwacja 2 starodruków ze Zbioru Biblioteki MZM:

  1) XVI, II 3881; PAPROCKI Bartłomiej

    Gniazdo cnoty, stąd herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego,

   Ruskiego,  Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego y innych państw do tego Królestwa należących Książąt y

   Panów początek swoy maią, Druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1578. -  8 k. nlb., s. 1-1242, 2k. nlb.

  2) XVI, III, 3905; KROMER Marcin                      

   De origine et gestis Polonorum Libri XXX, Basel, Joannes Oporinus, 1555. - s. [6], 675-702, 1-672, [24].

Opis zabytków wraz z przewidywanym zakresem prac w załączniku pod ogłoszeniem.

2. Czas realizacji zadania:

Realizacja prac konserwatorskich nastąpi w siedzibie Wykonawcy.  Odbiór prac odbędzie się w siedzibie Muzeum w termie do: 3.12.2018 r. wraz z dokumentacją konserwatorską z tych prac (w 2 egzemplarzach w druku i w sztywnej oprawie introligatorskiej oraz 1 kopi elektronicznej).

3. Wymagania dla Wykonawcy:

Prace konserwatorskie objęte są prawem autorskim. Ze względu na rodzaj zabytków przeznaczonych do konserwacji Wykonawca powinien być specjalistą z zakresu konserwacji papieru i skóry oraz mieć doświadczenie w konserwacji zabytkowych ksiąg, w tym starodruków. Powinien wykazać się własną realizacją konserwacji co najmniej 2 starodruków i poświadczyć to odpowiednimi dokumentami (referencje, protokoły odbioru prac, dokumentacja konserwatorska).

4. Wytyczne do przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać: program prac konserwatorskich ze wskazaniem technologii, wycenę prac konserwatorskich oraz pozostałych kosztów oraz warunków gwarancji. W kosztorysie należy podać podstawę wyceny (cennika prac i parametrów cenotwórczych) oraz kwoty brutto do każdego etapu prac.

Starodruki można obejrzeć w siedzibie Muzeum po uprzednim umówieniu się na termin przeglądu.

                                                                           

Ofertę zawierającą powyższe informacje można składać do dnia 24.05.2018 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres:

Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork

– za pośrednictwem faksu, nr 55 647 08 03 lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.ratuszna@zamek.malbork.pl

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Ratuszna, tel. 55 647 09 71, kom. 669 622 900 j.ratuszna@zamek.malbork.pl

 

 

Załącznik

 

 

1. PAPROCKI, Bartłomiej, Nr inw. XVI, II 3881

Gniazdo cnoty, stąd herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego y innych państw do tego Królestwa należących Książąt y Panów początek swoy maią.

W Krakowie, Druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1578. -  8 k. nlb., s. 1-1242, 2k. nlb.

Opr.: Półperg. na tekturze, XIX w., oprawa oderwana od bloku książki.

 

Stan zachowania:

Książka po dawnej konserwacji: uzupełnione ubytki kart.

Brudne brzegi bloku. Świeże drobne przedarcia przy brzegach niektórych kart. Mocne brunatne plamy po zaciekach. Na przedzie blok odklejony od obwoluty na skutek rozerwania szwów. Niektóre karty w bloku przy szyciu rozklejone. Przy końcu bloku: 1 karta poplamiona czerwoną farbą (krwią?), kilka kart ma odcięte dolne krawędzie.

Nowy papier oprawy pożółkły, z plamami. Oprawa oklejona papierem z pergaminowymi narożnikami i grzbietem - pobrudzona, obtarta.

 

Zakres prac do wykonania (Konserwacja zachowawcza):

- Oczyszczenie oprawy

- Wymiana mocno pożółkłych kart początkowych i końcowych w bloku

- Usunięcie plam po zaciekach

- Naprawa uszkodzeń papieru, uzupełnienie przyciętych kart

- Nowe zszycie bloku

 

2. KROMER, Marcin, Nr inw. XVI, III, 3905

De origine et gestis Polonorum Libri XXX.

Basel, Joannes Oporinus, 1555. - s. [6], 675-702, 1-672, [24].

Prow.: 1. Joannes Kotarski (XVII w.), 2. Nicolai Szkolarski (XVII w.).

 

Stan zachowania:

Książka mocno zniszczona na skutek wilgotnych warunków przechowywania (plamy po zalaniu) łącznie z czynnikami biologicznymi (pleśnie, owady). Wygryzienia po szkodnikach w papierze i skórzanej oprawie okładki.

Oprawa wykonana z deseczek drewnianych oklejonych z zewnątrz tłoczoną skórą, drewno stoczone przez owady, ale się nie wysypuje. Tłoczenia na skórze słabo widoczne, obtarcia powierzchni, liczne ubytki i pęknięcia, zwłaszcza przy grzbiecie i na narożnikach. Z tyłu ubytki również w środkowej części oprawy. Skóra ulega wykruszaniu i rozwarstwianiu.

Blok: zacieki przy szyciu, szycie zachowane. Brak karty tytułowej. Brzegi bloku brudne.

Karty: liczne uszkodzenia papieru, zagięcia przy szyciu, pęknięcia, ubytki wzdłuż brzegów kart, sfalowania, dziury, zacieki. Środkowe karty w lepszym stanie. Przy końcu bloku mocne brunatne plamy. Karty początkowe i końcowe z błękitnego papieru (wtórne) – zażółcenie, sfalowanie, początkowa karta częściowo odcięta.

 

Zakres prac do wykonania (Konserwacja pełna):

- Dezynfekcja

- Demontaż skóry i jej konserwacja z uzupełnieniem ubytków

- Konserwacja drewnianej oprawy

- Oczyszczenie, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków papieru

- Rekonstrukcja karty tytułowej na podstawie innych egzemplarzy tego wydania

- Montaż drewnianej oprawy, przyklejenie skóry

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.