PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum
05-03-2019

Ogłoszenia / Ogłoszenie - opracowanie, organizacja i realizacja gier oraz zabaw historycznych będących finałami tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EUR

1. Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację gier oraz zabaw historycznych będących finałami tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego i skierowanych do:

a) rodzin z dziećmiw wieku od 6 do 12 lat,

b) grup szkolnychw wieku od 7 do 13 lat,

 

w okresie od 01 maja do 30 września 2019 roku na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim, za Bramą Św. Mikołaja w kierunku Kościoła Św. Jana.

 

2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn zrealizowanych finałów tras zwiedzania oraz stawki za finał.


3. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 2.

Koszt związany z użytkowaniem  wskazanego  terenu ponosi wykonawca w kwocie

200zł miesięcznie.

 

4. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1 zawiera Załącznik nr 1.

 

5. Zamawiający wymaga złożenia odrębnych ofert na organizację i realizację każdego z finałów osobno.

 

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 lub w kasie Muzeum, wadium w wysokości 1.000,00 PLN do dnia 22 marca 2019r. do godziny: 9.00

 

7. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.

 

8. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.

 

9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

10. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 22.03.2019r do godziny 9.00 w:

sekretariat Muzeum Zamkowego w Malborku :

ul. Starościńska 1;

82-200 Malbork
z dopiskiem: „Finał zwiedzania tematycznego – gry i zabawy historyczne”

lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl

11. Oferta powinna zawierać:

1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej KRS,
2) scenariusz programu zabaw, konkursów i gier przewidzianych dla danego finału tematycznego ze wskazaniem liczby animatorów i opisem obsługi animatorskiej,
3) wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 2,
4) wysokość ceny za realizację jednego finału dla każdej trasy.

5) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dla każdego z finałów oddzielnie, wyliczonego w oparciu o założoną liczbę finałów podaną w Załączniku nr 1 do ogłoszenia,
6) parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.
7) Dowód uiszczenia wadium i nr konta, na które wadium powinno zostać zwrócone.

 

12. W przypadku, gdy oferent nie jest płatnikiem podatku VAT należy złożyć stosowne oświadczenie.


13. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdego z finałów.


      Kryterium oceny ofert:
      a) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego z finałów – 40%,
      b) ocena scenariusza zabaw, gier i pokazów przewidzianych oddzielnie dla danego finału tematycznego – 60%.


14. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia, pod rygorem utraty wadium.


15. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy, wadium zostanie zwrócone Oferentowi.


16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewiduje na realizację każdego z finałów.

17. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.